การสร้างหนังสือภาพสามมิติ

การสร้างหนังสือภาพสามมิติเพื่อใช้ประกอบการเล่านิทานเรื่อง   “ผจญภัยเมืองขยะ” 

ประกอบการสอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสุรพงษ์  แก่นอากาศ

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง  (experimental) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหนังสือภาพสามมิติเรื่อง  “ผจญภัยเมืองขยะ”  ประกอบการสอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต  เรื่อง “ สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา”  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนเซนต์จอห์นเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ด้วยวิธีการเล่านิทานประกอบหนังสือภาพสามมิติ กับการเรียนแบบเล่านิทานปกติและเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีผลต่อการเรียนด้วยหนังสือภาพสามมิติที่ได้จากการสุ่มตัวอย่าง  อย่างง่าย 2  ห้องเรียน  จำนวน 60  คน  และการสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  กลุ่มละ 30  คน กลุ่มทดลองเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบเล่านิทานประกอบหนังสือภาพสามมิติส่วนกลุ่มควบคุมเรียนด้วยการเรียนการเล่านิทานปกติ กลุ่มที่ได้ฟังการเล่านิทานด้วยการใช้หนังสือภาพสามมิติจะมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน  สูงกว่า นักเรียนที่ได้ฟังการเล่านิทานแบบปกติ

ผลการวิจัยปรากฏว่าหนังสือภาพสามมิติที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.00 / 85.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ส่วนความพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือสามมิติ  โดยค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ  4.00 ค่าความแปรปรวนเท่ากับ  7.2  ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี และนักเรียนที่เรียนจากการเรียนด้วยวิธีการเรียนแบบเล่านิทานประกอบหนังสือภาพสามมิติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  t =2.71  แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบเล่านิทานประกอบภาพสามมิติ  กับการเรียนแบบเล่านิทานปกติแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ  .05

ABSTRAT

This  aim of  this experimental  research paper  was  to study  the  making of  a  three – dimensional  pop-up book  on  “Adventures in  Garbage  City” as supplementary  teaching  material foe  the  subject Life  Experience:  “Things Around  Us”  at  the  Prathom Suksa  6  level of  St. John’s  School. Its  aim  is  to  study the learning  achievement  in  the  subject: Life  Experience  by studying  the  stories accompanied  by  the three  dimensional,  pop-up book  and  studying the  stories  only in  order  to evaluate  the  students’ opinion regarding  studying  with this  material.

The  research  population consisted  of  60 students  chosen  by simple  random  sampling from  two  classes. The  subject  were divided  into  two groups  of  30 students  each,  the experimental  group  and control  group.  The experimental  group  studies the  tales  using the  three-dimensional,  pop-up book,  while  the control  group  studied the  tales  only. The  former  received a  higher  score on  the  test at  the  end of  the  project than  latter.

The  research  results indicated  that  the three-dimensional,  pop-up  book had  an  efficiency ratio  of  88.00 / 80.00 in  accordance w