วิธีการจัดตั้งสหกรณ์

            

"วิธีการจัดตั้งสหกรณ์"

 

มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้


ขั้นตอนที่  1  รวมกลุ่มบุคคล บุคคลที่จะรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์ต้องมีลักษณะดังนี้
0001.1 เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะแล้ว
0001.2 มีจำนวนบุคคลมากกว่า 10 คนขึ้นไป
0001.3 บุคคลที่มารวมกัน ควรมีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน หรือมีปัญหาความเดือดร้อนทางงเศรษฐกิจหรือสังคม และต้องการร่วมมือกันแก้ไขปัญหานั้น โดยทำกิจการเพื่อมุ่งให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน
0001.4 ทุกคนต้องสมัครใจรวมกันลงทุนด้วยวิธีการถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น
0001.5 ยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย และกติกา (ข้อบังคับ) ที่พวกตนกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด ด้วยความเสียสละ มีวินัย และซื่อสัตย์สุจริต


ขั้นตอนที่  2  เตรียมการจัดตั้งสหกรณ์  เมื่อเกิดกลุ่มบุคคลแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้    
0002.1 กลุ่มประชุมกันเพื่อเลือกบุคคลจากที่ประชุมนั้น  จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นผู้แทนกลุ่ม เรียกว่า “คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์”
0002.2 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ต้องไปดำเนินการ คือ
000000(1) พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ว่าสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์ ต่อสมาชิกบ้าง และสหกรณ์ประเภทใดจะทำสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์นั้น
000000(2) จัดทำแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์อันแสดงให้เห้นว่าเป็นประโยชน์แก่สมาชิกตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์
000000(3) จัดทำบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ซึ่งต้องประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ ลายมือชื่อ และจำนวนหุ้นที่จะถือ
000000(4) จัดทำร่างข้อบังคับสหกรณ์ (ข้อบังคับสหกรณ์ คือข้อตกลงร่วมกันอันเป็นสัญญาว่าสมาชิกทุกคน ต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด สมาชิกคนหนึ่งคนใดกระทำหรือละเว้นกระทำโดยมิชอบไม่ได้ ข้อบังคับฉบับตัวอย่างขอได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกแห่ง)
0002.3 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จัดการประชุมบุคคลที่มีรายชื่อในบัญชีเพื่อให้รับทราบ การกำหนดวัตถุประสงค์ ประเภทของสหกรณ์ แผนการประกอบกิจการ และร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงรข้อบังคับ เพื่อตกลงกันกำหนดให้เป็นข้อบังคับสหกรณ์


ขั้นตอนที่  3  ขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ เมื่อคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำเนินการเตรียมการจัดตั้งสหกรณ์แล้ว ต้องจัดทำเอกสารเพื่อยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยยื่นเอกสารที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่ เอกสารประกอบขอจดทะเบียนมีดังนี้
0003.1 คำขอจดทะเบียน ซึ่งต้องมีลายมือชื่อของคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ครบทุกคนจำนวน 1 ฉบับ
0003.2 สำเนารายงานการประชุมกลุ่ม บุคคลที่ประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ที่มีเรื่องการเลือกบุคคลเป็นคณะผู้จัดตั้ง สหกรณ์ จำนวน 2 ชุด (การประชุมใน 2.1 )
0003.3 แผนดำเนินการธุรกิจเพื่อกิจกรรมของสหกรณ์ จำนวน 2 ชุด
0003.4 บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งประธานจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่ประกอบด้วย ชื่อ ที่อยู่ลายมือชื่อและจำนวนหุ้นที่จะถือ จำนวน 2 ชุด
0003.5 ข้อบังคับที่จัดทำเป็นเล่มแล้ว จำนวน 4 ฉบับ
0003.6 สำเนารายงานการประชุมบุคคลผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก ที่มีเรื่องรับทราบการกำหนดวัตถุประสงค์และประเภทของสหกรณ์ การกำหนดแผนดำเนินธุรกิจหรือกิจการของสหกรณ์ และการพิจารณากำหนดข้อบังคับของสหกรณ์ (การประชุมใน 2.3)


ขั้นตอนที่ 4  ดำเนินการหลังจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์
0004.1 สหกรณ์ที่จดทะเบียนแล้วมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล
0004.2 บุคคล ตามบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิก มีสถานภาพเป็นสมาชิกที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นและต้องชำระค่าหุ้น เต็มจำนวนที่จะถือตามบัญชีให้แก่สหกรณ์
0004.3 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องมีอำนาจหน้าที่เสมือนเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ตามที่กำหนดในข้อบังคับ
0004.4 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ดำเนินกิจการสหกรณ์ได้ตามที่กำหนดในข้อบังคับ
0004.5 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องจัดประชุมสมาชิกสหกรณ์เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้ง แรกภายใน 90 วันนับแต่วันจดทะเบียน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์
0004.6 คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
0004.7 สหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนแล้วต้องเริ่มดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ไว้ในข้อบังคับกับสหกรณ์ ภายใน 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียน หากไม่เริ่มดำเนินการภายในเวลาดังกล่าว นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้

  

สร้างโดย: 
ครูจงลักษณ์ วรรณเวชและน.ส.ชนม์ชนก สุทธิจักรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์