คำแนะนำ

            

"คำแนะนำในการจัดตั้งสหกรณ์"

0001. คณะ บุคคลซึ่งประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ควรประสานงานหรือปรึกษาหารือกับสหกรณ์ จังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ผู้ส่งเสริมสหกรณ์ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่  เพื่อให้ทราบวิธีการดำเนินการแบบสหกรณ์ สิทธิและหน้าที่ของสหกรณ์ในเบื้องต้น ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์


0002. ในคราวประชุมเพื่อคัดเลือกคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์  ควรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ วิธีดำเนินการสหกรณ์แก่บุคคลที่ประสงค์จะรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ๋ให้ถูกต้อง นอกจากจะให้ความรู้ด้านประโยชน์ของสหกรณ์แล้ว ควรต้องให้เข้าใจถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ของสหกรณ์ด้วย หากไม่มีผู้ใดให้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ได้ ขอให้แจ้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ขอเจ้าหน้าที่ไปให้การศึกษาอบรม


0003. เนื่อง จากการดำเนินกิจการสหกรณ์ต้องจัดทำบัญชีและบัญชีระบบสากลสหกรณ์ต้องเตรียมคน สำหรับดำเนินการในเรื่องนี้ เมื่อสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ต้องจัดทำบัญชีทันที เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในเรื่องการลงบัญชีและหลักฐานทางบัญชี ควรต้องปรึกษาหารือ หรือขอคำแนะนำจากสำนักงานตรวจบัญชีในท้องที่ และควรเชิญเจ้าหน้าที่ไปให้ความรู้ทางบัญชีแก่ผู้จัดตั้งสหกรณ์ด้วย


0004. ข้อบังคับสหกรณ์จะตกลงกันอย่างไรก็ได้แต่ต้องอยู่ในข้อจำกัด 2 ประการ
0000004.1 ข้อบังคับสหกรณ์ต้องมีข้อความที่ไม่ขัดต่อกฎหมายใด ๆ และต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของประชาชน
0000004.2 ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องกำหนดในเรื่องเหล่านี้ไว้
000000000(1) ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีคำว่า “จำกัด” อยู่ท้ายชื่อ
000000000(2) ประเภทของสหกรณ์
000000000(3) วัตถุประสงค์
000000000(4) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และที่ตั้งสำนักงานสาขา
000000000(5) ทุน ซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชำระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขาย และการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายถือค่าหุ้น
000000000(6) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชี และการเงินของสหกรณ์
000000000(7) คุณสมบัติของสมาชิก วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
000000000(8) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
000000000(9) การเลือกตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
000000000(10) การแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ
0000004.3 ข้อบังคับสหกรณ์ที่ใช้ในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ไม่ต้องทำรายการเปรียบเทียบ (ท.ข.2)


0005. การจดทะเบียนสหกรณ์อาจกำหนดได้ 6 ประเภท คือ
0000005.1 ประเภทการเกษตร คือ การรวมบุคคลที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
0000005.2 ประเภทประมง คือ การรวมบุคคลที่ประกอบอาชีพทางการประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำจืด น้ำเค็ม และน้ำกร่อย
0000005.3 ประเภทนิคม คือ การรวมบุคคลที่ประสงค์จะได้สิทธิหรือกรรมสิทธิในที่ดินเพื่อทำการเกษตร
0000005.4 ประเภทร้านสหกรณ์ คือ การรวมบุคคลเพื่อการจัดหา จัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องอุปโภค บริโภค
0000005.5 ประเภทออมทรัพย์ คือ การรวมบุคคลเพื่อการให้บริการทางการเงินลักษณะต่าง ๆ อาจจัดตั้งได้ในกลุ่มบุคคลที่รับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสถานประกอบการเอกชน หรือประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นแบบเครดิตยูเนี่ยน
0000005.6 ประเภทบริการ คือ การรวมบุคคลที่ต้องการรับบริการในสาขาต่าง ๆ เช่น การเดินรถ การขนส่ง การเคหะ การหัตถกรรม เป็นต้น

 

  

สร้างโดย: 
ครูจงลักษณ์ วรรณเวชและน.ส.ชนม์ชนก สุทธิจักรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 68 คน กำลังออนไลน์