แบบทดสอบ

            

แบบทดสอบเรื่อง กิจการสหกรณ์

1.ข้อไม่ใช่ลักษณะของสหกรณ์

00000ก. เกิดขึ้นจากการรวมคนและรวมทุนด้วยความสมัครใจ

00000ข. มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล

00000ค. จำนวนผู้ร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า 7 คน 

00000ง. สมาชิกทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน

2. วิธีการจัดตั้งสหกรณ์มีวิธีการดำเนินงานกี่ขั้นตอน

00000ก. 3 ขั้นตอน

00000ข. 4 ขั้นตอน 

00000ค. 5 ขั้นตอน

00000ง. 6 ขั้นตอน

3. ปัจจัยจำเป็นในการประกอบธุรกิจสหกรณ์ คือข้อใด

00000ก. ต้องมีความรู้ความเข้าใจ

00000ข. มีความรับผิดชอบในหน้าที่

00000ค. มีทุนดำเนินกิจการ

00000ง. ถูกทุกข้อ 

4. สหกรณ์แบ่งเป็นกี่ประเภท

00000ก. 3 ประเภท

00000ข. 4 ประเภท

00000ค. 5 ประเภท

00000ง. 6 ประเภท 

5. สหกรณ์ใดที่เป็นผู้จัดสรรพื้นที่ดินให้แก่ราษฎร

00000ก. สหกรณ์การเกษตร

00000ข. สหกรณ์ประมง

00000ค. สหกรณ์นิคม 

00000ง. สหกรณ์ร้านค้า

6. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของกิจการสหกรณ์

00000ก. สมาชิกได้รับผลกำไรเฉลี่ยคืนตามยอดเงินที่ซื้อสินค้า

00000ข. เป็นแหล่งรวมเงินทุนให้สามารถขยายได้อย่างกว้างขวาง

00000ค. มีความน่าเชื่อถือ 

00000ง. สหกรณ์ได้รับยกเว้นการเสียภาษี

7. ข้อใดไม่ใช่สิทธิของสมาชิกสหกรณ์

00000ก. สามารถแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้

00000ข. สามารถนำเงินของกิจการไปใช้ส่วนตัวได้ 

00000ค. ขอตรวจดูเอกสารในที่ประชุมได้

00000ง. ออกเสียงเลือกตั้งดำเนินการได้

8. สหกรณ์แห่งแรกมีชื่อว่าอะไร

00000ก. สหกรณ์วัดจันทร์ 

00000ข. สหกรณ์วัดโพธ์

00000ค. สหกรณ์วัดชุม

00000ง. สหกรณ์วัดดอน

9. วัตถุประสงค์ของการตั้งสหกรณ์บริการ คือข้อใด

00000ก. รับฝากเงินและให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก

00000ข. ช่วยเหลือสมาชิกด้านกฎหมายและคดีความต่างๆ

00000ค. ส่งเสริมสวัสดิการแก่สมาชิก

00000ง. ถูกทุกข้อ

10.สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกคือข้อใด

00000ก. สหกรณ์์กระทรวงสหกรณ์

00000ข. สหกรณ์การบิน

00000ค. สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

00000ง. สหกรณ์กรมคลัง

ข้อที่ 1 ตอบ ค. จำนวนผู้ร่วมลงทุนไม่น้อยกว่า 7 คน

ข้อที่ 2 ตอบ ข. 4 ขั้นตอน

ข้อที่ 3 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 ตอบ ง. 6 ประเภท

ข้อที่ 5 ตอบ ค. สหกรณ์นิคม 

ข้อที่ 6 ตอบ ค. มีความน่าเชื่อถือ 

ข้อที่ 7 ตอบ ข. สามารถนำเงินของกิจการไปใช้ส่วนตัวได้

ข้อที่ 8 ตอบ ก. สหกรณ์วัดจันทร์

ข้อที่ 9 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อที่ 10 ตอบ ค. สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

 

 

 
 

 

สร้างโดย: 
ครูจงลักษณ์ วรรณเวชและน.ส.ชนม์ชนก สุทธิจักรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 70 คน กำลังออนไลน์