ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เศรษฐกิจชายแดนใต้ วันนี้ดีขึ้นแล้วฯ"

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยว่า ศอ.บต.ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “เศรษฐกิจชายแดนใต้ วันนี้ดีขึ้นแล้ว ต่อไปนี้เราต้องทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในสร้างสรรค์ความเชื่อมั่นต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในมิติด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความเป็นเมืองน่าอยู่  การใช้ชีวิตอย่างปกติ ตามวิถี วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ให้เกิดขึ้นกับประชาชนทั่วไป สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมาและเพื่อเป็นการเล่าเรื่องสื่อสารกับสังคมให้รับรู้อย่างกว้างขวางด้วยกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้

          การประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ประเภทประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา)  2. ประเภทประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

          กติกาการส่งเข้าประกวดภาพถ่าย
          -ต้องเป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่ 3 จชต. (4 อำเภอของจังหวัดสงขลา)
          -ต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลมาก่อน
          -ส่งได้ท่านละไม่เกิน 3 ภาพ เป็นสกุลภาพ JPEGหรือ TIF ไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล
          -ส่งเป็นแผ่น CD มาได้ที่ เลขที่ 60 ศอ.บต. ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
          ตั้งชื่อภาพ พร้อมระบุสถานที่ ละห้วงเวลาที่สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยต้องเป็นภาพถ่ายตั้แต่เดือนตุ.ค. 53 เป็นต้นมา ระบุประเภทการแข่งขัน ในหรือนอก พื้นที จชต. /(นอกพื นที 3 จังหวัด 4 อำเภอของสงขลา)
พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก
          -หรือส่งทาง Email newsdantai @ yahoo.co.th พร้อมตั้ง
ชื่อภาพ ระบุประเภทการแข่งขัน ในหรือนอก พื้นที่ จชต. /(นอกพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของสงขลา) ชื่อ นามสุกล ที่ อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก พร้อมสแกนสำเนาทะเบียนบ้าน

          รางวัล
  
          ประเภทที่ 1 ประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (ในพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของสงขลา)
          รางวัลชนะเลิศ จำนวน 15,000 บาท
          รางวัลรองชนะ เลิศอันดับ 1 จำนวน 12,000 บาท
          รางวัลชมเชย ชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท
          ประเภทที่ 2 ประชาชนนอกพื้นที่ชายแดนใต้ (นอกพื้นที่ 3 จังหวัด 4 อำเภอของสงขลา)
          รางวัลชนะเลิศ จำนวน 15,000 บาท
          รางวัลรองชนะ เลิศเลิศอันดับ 1 จำนวน 12,000 บาท
          รางวัลชมเชย ชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10,000 บาท


          รายละเอียดเพิมเติม
          เว็บไซต์
www.sbpac.go.th
          โทรศัพท์ 073-203888 หรือ สายด่วน 1880
          หมดเขตรับส่งภาพ วันที่ 1 มี.ค. 54
          ตัดสินประกาศผล วันที่ 15 มี.ค. 54

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์