อบรมการติดตั้งและใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำเร็จรูป ครั้งที่ 2 ฟรี

รูปภาพของ ssspoonsak

 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งและใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำเร็จรูป

1. หลักการและเหตุผล
     ปัจจุบันมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน และสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียน เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย นอกจากการใช้งานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางโรงเรียนแล้ว ยังช่วยเป็นเครื่องสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ หรือประยุกต์ใช้งานด้าน ICT เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างดียิ่ง จากนโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่ต้องการมุ่งเน้นให้โรงเรียนนำระบบ ICT มาประยุกต์ใช้ โดยการเพิ่มทักษะครู-อาจารย์ ให้มีความรู้ความชำนาญ ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งการใช้งาน การดูแลบริหารจัดการ ตลอดจนการผลิตสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพจากเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ครู-อาจารย์บางส่วนยังขาดแนวทางและวิธีที่เหมาะสมกับสภาพความพร้อมของทางโรงเรียน ที่ช่วยให้การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน ทำได้สะดวกง่ายและใช้งานได้จริง โดยไม่เป็นภาระงานหนักจนทำให้สอนประจำที่ยังต้องหน้าที่หลักต้องได้รับผลกระทบ
โดยทั่วไปเมื่อจะเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนผ่านทางเว็บ และใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ต้องมีเครื่องแม่ข่ายหลักที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบบริหารจัดการเนื้อหาหน้าเว็บ (CMS) และระบบการจัดการการเรียนการสอน (LMS) ตลอดจนผู้ควบคุมระบบที่มีความเชี่ยวชาญคอยดูแล ควบคุมระบบในฐานะ Webmaster ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ลำบากใจสำหรับผู้ทำหน้าที่ ที่ต้องแบ่งเวลาจากหน้าที่การสอนประจำมาคอยบริหารจัดการระบบ  ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตั้งและใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำเร็จรูป”  ครั้งนี้จึงได้เสนอวิธีการอีกแนวทางหนึ่ง สำหรับการติดตั้งและใช้งานสารสนเทศในสถานศึกษาที่สำเร็จรูป โดยการใช้อุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลฮาร์ดดิสแบบภายนอก นำมาทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายหลักแบบ web  server แทนการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหลักแบบทั่วไป สามารถลดค่าใช้จ่ายการจัดหาเครื่องแม่ข่ายหลักลงได้กว่าร้อยละ 50 และลดปัญหาความยุ่งในการติดตั้งและการป้องกันไวรัส อีกทั้งง่ายต่อการควบคุมดูแล ดังนั้นการจัดโครงการอบรมครั้งนี้ภาควิชาได้จัดให้บริการแก่ชุมชน เพื่อแนะนำเทคนิควิธีการ เสนอแนะแก่ครู-อาจารย์ที่สนใจ อันจะช่วยให้การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัยได้ทดลองแนวทางดังกล่าวแล้ว เล็งเห็นว่ามีประโยชน์ควรเผยแพร่ผลงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย จึงจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าว ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย


2. วัตถุประสงค์
  2.1  ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถการติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำเร็จรูปได้
  2.2  ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถกำหนดค่าเครือข่ายภายในของระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำเร็จรูปได้
  2.3  ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถประยุกต์ แนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำเร็จรูปกับโรงเรียนได้


3. สถานที่จัดโครงการ
     ห้อง Panorama 2 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ

4. วัน เวลา
     วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551


5. ผู้เข้าร่วมโครงการ
     คณาจารย์จากโรงเรียนในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล จำนวน 45 คน
     วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 5  คน


กำหนดการ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การติดตั้งและใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำเร็จรูป

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ ห้อง Panorama 2
โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ


09.00 น.-09.30 น.  หัวหน้าโครงการวิจัยกล่าวต้อนรับ
                           คณบดีกล่าวเปิดการสัมมนา
09.30 น.-10.30 น.  “เทคโนโลยีการเรียนรู้ กับเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่”
                           ดร.สมชาย  หมื่นสายญาติ
10.30 น.-10.45 น.   พัก
10.45 น.-12.00 น.  WebServer : Apache, PHP และ MySQL กับ CMS 
                           อาจารย์สุรชัย  พิมพ์สาลี
12.00 น.-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-14.00 น.  ปฏิบัติการ CMS และ LMS กับการติดตั้ง บน USB Thume Drive” 
                          รศ.ดร.สุรสิทธิ์  ราตรี และคณะ
14.00 น.-14.30 น.  External Hard disk Network การทำ Webserver สำเร็จรูป
                          รศ.ดร.สุรสิทธิ์  ราตรี และคณะ
14.30 น.-14.45 น.  พัก
14.45 น.-16.00 น.  ปฏิบัติการติดตั้ง CMS และ LMS บน External Hard disk Network
                          รศ.ดร.สุรสิทธิ์  ราตรี และคณะ
16.00 น.-16.30 น. ประเมินผล  และปิดการอบรมสัมมนา

 

ลงชื่อสมัครได้ที่นี่เลยครับ พร้อมที่อยู่เพื่อส่งจดหมายเชิญ(อีก 10 คนเท่านั้น) ฟรีทุกคน

อยากให้อาจารย์มาเปิดอบรมที่ต่างจังหวัดบ้าง หรือเปิดโอกาสให้ครูต่างจังหวัดได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul