สพฐ.ประกาศวิธีรับนักเรียนมัธยมปี54

รูปภาพของ ssspoonsak

สพฐ.ประกาศวิธีรับนักเรียนมัธยมปี54

วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2553 เวลา 10:10 น

            ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2554 ว่า ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2554 แล้ว โดยการรับนักเรียนชั้น ม.1 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) สำรวจรายชื่อนักเรียนที่อยู่ชั้น ป.6 ภายในเขตพื้นที่การศึกษาและจำนวนรับนักเรียน ม.1 ที่โรงเรียนทุกสังกัดจะประกาศรับในปีการศึกษา 2554 เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาจัดหาที่เรียนให้นักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่ โดยคำนึงถึงหลักการให้เด็กได้เรียนใกล้บ้าน และให้โรงเรียนประกาศชื่อโดยไม่มีการคัดเลือก รวมทั้งให้โรงเรียนกำหนดเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน สัดส่วนจำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่จะเปิดโอกาสให้มีการจับสลาก พร้อมสัดส่วนจำนวนนักเรียนที่จะรับจากการคัดเลือก ทั้งนี้ต้องเสนอสัดส่วนและวิธีการต่อคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียน และคณะกรรมการ สพป.และสพม.
   
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนทั่วไปให้รับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการที่มาสมัครเข้าเรียนทุกคน ถ้ายังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่ได้ กรณีที่ผู้สมัครเกินจำนวนรับให้ใช้วิธีจับสลาก สำหรับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ให้กำหนดสัดส่วนเป็น 50:50 โดยรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หากมีนักเรียนในเขตพื้นที่บริการไม่ถึงให้นำสัดส่วนที่เหลือไปรับ นักเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยใช้วิธีจับสลาก ในกรณีที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นชอบให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เสนอร้อยละของ การสอบคัดเลือก โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ แต่ทั้งนี้ต้องมี โรงเรียนคู่พัฒนา โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนดีประจำตำบล และโรงเรียนดีประจำอำเภอ รองรับนักเรียนที่สอบคัดเลือกไม่ได้อย่างเพียงพอด้วย ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 50 ให้รับ นักเรียนทั่วไปโดยการคัดเลือกจากการสอบหรือการประเมินผู้เรียนด้วยวิธีการที่โรงเรียนกำหนด ในกรณีที่รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้รวมอยู่ในการรับนักเรียนทั่วไป แต่ต้อง ไม่เกินร้อยละ 5
   
ส่วนการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ทั้งก่อนและหลังการพิจารณาให้สาธารณชนทราบ และเมื่อกลั่นกรองแล้วให้ประกาศรายชื่อนักเรียนด้วย ทั้งนี้การรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงให้รับรอบเดียวตามแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2554 เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพโรงเรียนให้ใกล้เคียงกัน กรณีที่มีการสอบคัดเลือกชั้นม.1 ให้โรงเรียนออกข้อสอบอยู่ในกรอบเนื้อหาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.3-ป.6 ใน 4 วิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา โดยมีความยากง่ายที่เด็กทั่วไปทำได้โดยไม่ต้องกวดวิชา และให้ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนน ทั้งนี้ในการสมัครให้นักเรียนระบุชื่อโรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าเรียนสำรองไว้ ในกรณีที่พลาดการสอบหรือจับสลากให้กลับไปเรียนในโรงเรียนที่ได้รับการประกาศรายชื่อในการจัดสรรโอกาสเข้าเรียน หรือเสนอชื่อให้ สพป. และสพม.จัดหาที่เรียนให้ตามความเหมาะสม แต่ไม่ผูกพันที่ต้องจัดหาที่เรียนเฉพาะในโรงเรียนที่พึงประสงค์
   
สำหรับการรับนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้นและม.ปลาย ให้รับนักเรียนที่จบ ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียน โดยคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้รับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียนตามสัดส่วนที่คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ กำหนดด้วย แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของแผนการรับนักเรียน กรณีรับนักเรียนทั่วไปจากโรงเรียนอื่นเข้าเรียน ให้ใช้วิธีการสอบคัดเลือก โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน หรือ ใช้ผลโอเน็ต ส่วนโรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย ให้รับนักเรียนโดยการสอบคัดเลือกจากนักเรียนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียน และนักเรียนโควตาไม่เกินร้อยละ 20 ทั้งนี้ ได้กำหนดจำนวนการรับนักเรียนต่อห้องในชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องละ 40 คน หากมีความจำเป็นให้รับได้ไม่เกินห้องละ 50 คน โดยเสนอ สพป.และสพม.อนุมัติ
   
สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ให้สพป.และสพม.ประกาศรายชื่อโรงเรียนพร้อมสัดส่วนการรับนักเรียน ภายในวันที่ 15 ก.พ. 54 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ม.1 วันที่ 10 มี.ค. 54 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ หากมีการสอบคัดเลือก ให้เปิดรับสมัคร วันที่ 12-16 มี.ค. สอบคัดเลือก 19 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 22 มี.ค. มอบตัว 2 เม.ย. ในส่วนของการจับสลาก รับสมัคร 12-16 มี.ค. จับสลากพร้อมประกาศผลและรายงานตัว 27 มี.ค. มอบตัว 2 เม.ย. นักเรียนทั่วไปที่ใช้คะแนนสอบหรือผลประเมินตามที่โรงเรียนกำหนด รับสมัคร 1-16 มี.ค. สอบคัดเลือก 19 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 22 มี.ค. มอบตัว 2 เม.ย. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ รับสมัคร 12-13 มี.ค. คัดเลือก 14 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 15 มี.ค. มอบตัว 2 เม.ย. นักเรียนที่มีความประสงค์จะให้ สพป.และสพม.จัดหาที่เรียนให้ รับสมัคร 3-4 เม.ย. ประกาศผล 7 เม.ย. รายงานตัว 8 เม.ย. ประกาศการจัดหาที่เรียนให้นักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาทุกคนอีกครั้ง 16 พ.ค.
    ส่วนชั้น ม.4 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย นักเรียนที่จบชั้น ม.3 เดิม การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด รายงานตัว 27 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย. นักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม ในส่วนของการสอบคัดเลือก รับสมัคร 12-16 มี.ค. สอบคัดเลือก 20 มี.ค. ประกาศผล 23 มี.ค. รายงานตัว 27 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย. ในส่วนของคะแนนโอเน็ตหรือคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ม.ปลาย รับสมัคร 23-27 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 29 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย. โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย สอบคัดเลือก รับสมัคร 12-16 มี.ค. สอบคัดเลือก 20 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 23 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย. นักเรียนความสามารถพิเศษ รับสมัคร 12-13 มี.ค. คัดเลือก 14 มี.ค. ประกาศผลและรายงานตัว 15 มี.ค. มอบตัว 3 เม.ย.
    “สำหรับเรื่องเด็กฝาก สพฐ.คงไม่จำเป็นต้องทำหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนเป็นพิเศษ เพราะนโยบายและแนวปฏิบัติมีความชัดเจนแล้ว โดยกำหนดให้คณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษากำหนดมาตรการป้องกัน และป้องปรามไม่ให้เกิดเด็กฝากและการรับเงินเพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับนักเรียนเข้าเรียน รวมทั้งการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไข พิเศษต้องมีเหตุผลและอธิบายต่อสาธารณชนได้ ทั้งนี้ให้รายงานให้ สพฐ.ทราบภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดการรับสมัคร ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องการรับนักเรียน ให้เสนอคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ พิจารณา ยกเว้นกรณีที่กำหนดให้เป็นอำนาจของ สพฐ.” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว.
สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
แหล่งที่มา: 
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=109974

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 88 คน กำลังออนไลน์