ความเป็นมาของการวัด

ความเป็นมาของการวัด                ในสมัยโบราณบรรพบุรุษของเรายังไม่มีเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานเกี่ยวกับการวัดระยะทาง เวลา พื้นที่ และปริมาตร  จนบางครั้งเกิดปัญหาการสื่อความหมายไม่ตรงกัน เมื่อมีการติดต่อไปมาระหว่างชุมชน มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน ทำให้ต้องมีหน่วยการวัดและเครื่องมือที่ใช้ในการวัดที่ชัดเจนเพื่อสื่อความหมายได้ตรงกันมากขึ้น                สำหรับการวัดความยาวมีวิวัฒนาการเป็นลำดับคร่าวๆ โดยในระยะแรกๆ มีการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายเป็นเกณฑ์อ้างอิง เช่น  1 นิ้ว , 1 คืบ , 1 ศอก , 1 วา แต่ก็ยังไม่สามารถบอกความชัดเจนได้อยู่ดี เพราะ คืบ , ศอก , วา ของแค่ละชุมชนที่ใช้ในการวัดยาวไม่เท่ากัน                ต่อมาจึงได้พัฒนาหน่วยการวัดให้เป็นมาตรฐานสากล ที่นิยมใช้กัน คือ ระบบอังกฤษ  จะมีหน่วยวัดความยาวเป็น นิ้ว , ฟุต , หลา  และ ไมล์ เป็นต้นระบบเมตริก ถือกำเนิดขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ . 2336 กำหนดหน่วยความยาวเป็น เซนติเมตร , เมตร และ กิโลเมตร เป็นต้น                สำหรับในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2466 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดโดยใช้หน่วยการวัดของระบบเมตริก  โดยพระราชบัญญัติได้กำหนดไว้เฉพาะหน่วยการวัดความยาว พื้นที่ ปริมาตร และมวล  ซื้อมุ่งประสงค์สำหรับไว้ใช้โดยเฉพาะในการซื้อขาย เช่น                2              ศอก        เท่ากับ    1              วา                1              ไร่           เท่ากับ    1,600     ตาราเมตร                1              บาท        เท่ากับ    15           กรัม                เมื่อปี พ.ศ. 2503 องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ( International Organization for Standardization หรือชื่อย่อ ISO )  ได้กำหนดให้มีระบบการวัดใหม่ขึ้น เพื่อใช้ในการวัดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นระบบเดียวกันทั่วโลก เรียกว่า ระบบระหว่างประเทศ (  System International  d’ Unites )  หรือเรียกว่า SI  ได้แก่                เมตร ( Meter : m )                             เป็นหน่วยใช้วัดความยาว                กิโลกรัม ( Kilogramme : kg )         เป็นหน่วยใช้วัดมวล                วินาที ( Second : s )                           เป็นหน่วยใช้วัดเวลา                แอมแปร์ ( Ampere : A )                  เป็นหน่วยใช้วัดกระแสไฟฟ้า                เคลวิน( Kelvin : K )                          เป็นหน่วยใช้วัดอุณหภูมิ                เคนเดลา ( Candela : cd )                 เป็นหน่วยใช้วัดความเข้มของการส่องสว่าง                โมล( Mole : mol )                             เป็นหน่วยใช้วัดปริมาณของสาร

                นอกจากจะมีหน่วยวัดที่เป็นมาตรฐานสากลแล้ว เครื่องมือที่ใช้วัดก็มีความสำคัญมากเช่นกัน  อย่างไรก็ตามในชีวิตประจำวันเราไม่อาจนำเครื่องมือที่ใช้ไปใช้ในทุกสถานที่ ทุกเวลาได้ จำเป็นต้องประมาณความยาวหรือปริมาณของสิ่งต่างๆ ที่ต้องการทราบ การบอกค่าประมาณของปริมาณของสิ่งต่างๆ โดยไม่ได้วัดจริง เรียกว่า การคาดคะเน

การวัดความยาว

   หน่วยการวัดความยาวที่นิยมใช้กันในประเทศไทย ได้แก่ หน่วยวัดความยาวระบบเมตริก ระบบอังกฤษ และมาตราไทย
              หน่วยความยาวในระบบเมตริก
                     10 มิลลิเมตร      เท่ากับ   1เ ซนติเมตร
                     100 เซนติเมตร   เท่ากับ   1 เมตร
                     1000 เมตร         เท่ากับ   1 กิโลเมตร
             หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษ
                    12 นิ้ว             เท่ากับ   1 ฟุต
                     3 ฟุต              เท่ากับ    1 หลา
                    1760 หลา       เท่ากับ   1 ไมล์
            หน่วยการวัดมาตราไทย
                    12 นิ้ว      เท่ากับ   1 คืบ
                    2 คือ        เท่ากับ   1 ศอก
                    4 ศอก      เท่ากับ   1 วา
                    20 วา       เท่ากับ   1 เส้น
                   400 เส้น   เท่ากับ   1 โยชน์
                   1 วา         เท่ากับ   2 เมตร
          หน่วยการวัดความยาวในระบบอังกฤษเทียบระบบเมตริก (โดยประมาณ)
                1 นิ้ว              เท่ากับ   2.54 เซนติเมตร
                1 หลา            เท่ากับ   0.9144 เมตร
                1 ไมล์      เท่ากับ   1.6093 กิโลเมตร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak