วิกฤตด้านพลังงาน

รูปภาพของ silaa17283


 

 วิกฤตด้านพลังงาน

พลังงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกประเภท อย่างไรก็ตาม เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้วที่ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก ส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 10 ปีหลัง(2535-2545) ประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิต ความต้องการพลังงานยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทั้งนี้ พลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงพื้นฐาน ส่วนใหญ่มากกว่า 60% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ ในรูปของน้ำมันปิโตรเลียม

 พลังงานน้ำมัน ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติของไทยส่วนใหญ่หมดไปกับการขนส่ง

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระบุว่าในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยใช้พลังงานปฐมภูมิถึง 72 ล้านตันน้ำมัน (เทียบเท่า)ในจำนวนนี้ 57% เป็นพลังงานจากแหล่งในประเทศ และ 43% จากแหล่งต่างประเทศ โดยที่พลังงานเหล่านี้ได้จากเชื้อเพลิงสองประเภทหลักคือพลังงานเชื้อเพลิง พื้นฐาน (น้ำมัน ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ) 79% หรือ 56.88 ล้านตันส่วนที่เหลืออีก 21% หรือ 15.2 ล้านตัน เป็นพลังงานจากชีวมวลและพลังน้ำ เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าพลังงานถูกใช้ใน กิจกรรมด้านการขนส่งถึง 42.0%

  สำหรับพลังงานหลักของประเทศไทย79%มาจากน้ำมันปิโตรเลียมถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมขนส่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการขาดแคลนพลังงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงต้องวางแผนงานรองรับการจัดหาหรือการผลิตเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกิจกรรมเหล่านี้ให้เพียงพอ

 ไทยผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว ได้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี ปิโตรเลียม ก็จะหมดไป

 โดยทั่วไปการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถทำได้โดยการควบคุมการปล่อยออกหรือเพิ่มอัตราการ กำจัดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทนประเภทคาร์บอนต่ำนั้นนับเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะคุ้มทุน แต่อาจจะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่มากพอจึงต้องใช้ ทางเลือกอื่นเสริม ด้วยการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงประเภทไร้คาร์บอน


 

จัดทำโดย

1.นายเกียรติศักดิ์ ธาระพุฒิเลขที่ 19

2.น.ส.มุฑิตา นิลสมัย เลขที่ 20

3.น.ส.สมิตานัน มูลเงิน เลขที่21

4.นายทิวนาถ พุฒิซ้อน เลขที่22

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 

 

รูปภาพของ silavacharee

Frown  เนื้อหาน้อยมาก และไม่บอกถึงแนวทางแก้ไข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์