การพูดต่อประชุมชน

รูปภาพของ dsp6473

ประเภทของการพูดต่อประชุมชน
การพูดต่อประชุมชนจำแนกประเภทได้หลายวิธี เช่น ตามวิธีนำเสนอ ตามจุดมุ่งหมาย