วิกฤตด้านพลังงาน

รูปภาพของ silaa17283

วิกฤตด้านพลังงาน

        พลังงานเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกประเภทอย่างไรก็ตาม เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้วที่ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างมากส่งผลให้เกิดการใช้พลังงานมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 10 ปีหลัง(2535-2545) ประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างกว้างขวางทั้งภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมการผลิตความต้องการพลังงานยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากทั้งนี้พลังงานที่ได้จากเชื้อเพลิงพื้นฐาน ส่วนใหญ่มากกว่า 60% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะ ในรูปของน้ำมันปิโตรเลียม

 พลังงานน้ำมัน ถ่านหินและแก๊สธรรมชาติของไทยส่วนใหญ่หมดไปกับการขนส่ง

          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ระบุว่าในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยใช้พลังงานปฐมภูมิถึง 72 ล้านตันน้ำมัน (เทียบเท่า)ในจำนวนนี้ 57% เป็นพลังงานจากแหล่งในประเทศและ 43% จากแหล่งต่างประเทศโดยที่พลังงานเหล่านี้ได้จากเชื้อเพลิงสองประเภทหลักคือพลังงานเชื้อเพลิง พื้นฐาน(น้ำมัน ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ) 79% หรือ 56.88 ล้านตันส่วนที่เหลืออีก 21% หรือ 15.2 ล้านตันเป็นพลังงานจากชีวมวลและพลังน้ำ เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าพลังงานถูกใช้ในกิจกรรมด้านการขนส่งถึง42.0%

          สำหรับพลังงานหลักของประเทศไทย79%มาจากน้ำมันปิโตรเลียมถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในกิจกรรมขนส่งซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมดังนั้นการขาดแคลนพลังงานดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงต้องวางแผนงานรองรับการจัดหาหรือการผลิตเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกิจกรรมเหล่านี้ให้เพียงพอ

 ไทยผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเหลว ได้ไม่ต่ำกว่า 20 ปี ปิโตรเลียม ก็จะหมดไป

           โดยทั่วไปการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสามารถทำได้โดยการควบคุมการปล่อยออกหรือเพิ่มอัตราการกำจัดการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทนประเภทคาร์บอนต่ำนั้นนับเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างจะคุ้มทุนแต่อาจจะลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่มากพอจึงต้องใช้ ทางเลือกอื่นเสริมด้วยการเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงประเภทไร้คาร์บอน

 ปัจจุบันวิกฤตพลังงานดูเหมือนจะเริ่มทุเลาบรรเทาเบาบางลงบ้างแล้วราคาน้ำมันดิบปรับลดต่ำลงจากระดับสูงสุดที่เคยทำไว้เกือบ 150 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล มาอยู่ที่ 50 กว่าเหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นผลพวงของวิกฤตเศรษฐกิจรอบใหม่ ที่เริ่มที่สหรัฐอเมริกาและกำลังลุกลามไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว 


        
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เริ่มปรากฏให้เห็นความยากลำบากในการขายสินค้าและการแข่งขันด้านราคาที่กำลังเกิดขึ้นบังคับให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดต่อไปได้แน่นอนว่ามาตรการหนึ่งที่ต้องนำมาใช้คือการควบคุมต้นทุนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการของตน 

      
เป็นที่ทราบกันดีว่า โดยทั่วไปต้นทุนของสินค้าขึ้นอยู่กับราคาวัตถุดิบเป็นหลักแต่ส่วนที่มีอิทธิพลไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ ต้นทุนพลังงานหนทางที่จะช่วยปะคับประคองให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ คิดว่าคงไม่พ้นการคำนึงถึงประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานซึ่งจะต้องอาศัยการจัดการพลังงานที่ดีเป็นหลักใหญ่ซึ่งการดำเนินการจะประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 6 ประการ ได้แก่ 
1.
การกำหนดนโยบายด้านประสิทธิภาพพลังงานขององค์กร
2.
การแปลงนโยบายเพื่อกำหนดแผนงาน
3.
การนำแผนงานสู่การปฏิบัติ
4.
การกำกับควบคุมตรวจสอบให้การปฏิบัติเป็นไปตามแผน
5.
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6.
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการแก้ไขอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติตามแผนงานตลอดจนการปรับปรุงทบทวนนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ 

 แนวทางการแก้ไข

 1.พลังงานลม

ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลกสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเร็วลมและกำลังลมเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าลมเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเองซึ่งในบางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจทำให้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยพังทลายต้นไม้หักโค่นลง สิ่งของวัตถุต่างๆ ล้มหรือปลิวลอยไปตามลม ฯลฯในปัจจุบันมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญและนำพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มากขึ้นเนื่องจากพลังงานลมมีอยู่โดยทั่วไป ไม่ต้องซื้อหาเป็นพลังงานที่สะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่รู้จักหมดสิ้น

เทคโนโลยีกังหันลม

กังหันลม คือเครื่องจักรกลอย่างหนึ่งที่สามารถรับพลังงานจลน์จากการเคลื่อนที่ของลมให้เป็นพลังงานกลได้ จากนั้นนำพลังงานกลมาใช้ประโยชน์โดยตรง เช่น การบดสีเมล็ดพืชการสูบน้ำ หรือในปัจจุบันใช้ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าการพัฒนากังหันลมเพื่อใช้ประโยชน์มีมาตั้งแต่ชนชาวอียิปต์โบราณและมีความต่อเนื่องถึงปัจจุบันโดยการออกแบบกังหันลมจะต้องอาศัยความรู้ทางด้านพลศาสตร์ของลมและหลักวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่างๆ เพื่อให้ได้กำลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด  

 พลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูงในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน

 

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ

 

-เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้าอุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ

 

-เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจำหน่าย เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ที่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงอุปกรณ์ระบบที่สำคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า

 

-เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสำหรับทำงานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่นๆเช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซลระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ำ เป็นต้นโดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพา

 


108              วิธีปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน

ประหยัดนํ้ามันโดย

1. ตรวจสอบลมยางเปนประจํา 

2. สับเปลี่ยนยางตรวจตั้งศูนยลอตามกําหนด

3. ดับเครื่องทุกครั้งเมื่อตองจอดรถนานๆ

4. ใชเกียรใหเหมาะสมกับสภาพเสนทาง 

5. ไมออกรถกระชากจนดังเอี๊ยด

6. ไมเรงเครื่องยนตตอนเกียรวาง(เบิ้ลเครื่อง)

7. ตรวจเช็คเครื่องยนตสมํ่าเสมอ 

8. ไมตองอุนเครื่อง ขับชาๆเครื่องจะอุนเองที่ 1-2 กิโลเมตรแรก 

9. ไมบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัด

10. ใชระบบการใชรถรวมกัน (Car Pool)

11. ใชโทรศัพทแทนการเดินทาง 

12. เดินทางใกลๆ ใชจักรยาน 

13. โทรนัดลวงหนากอนเดินทาง 

14. ึ ศกษาแผนที่ในการเดินทางใหดี 

15. ใชโทรสารไปรษณียหรืออินเตอรเน็ตแทนการสงเอกสารดวยตัวเอง 

16. กําหนดเสนทางและชวงเวลาการเดินทางใหเหมาะสาม

17. หมั่นศึกษาทางลัดจะประหยัดทั้งเวลาและน้ำมัน 

18. เปาทําความสะอาดไสกรองอากาศและเปลี่ยนไสกรองอากาศ และเปลี่ยนไสกรอง อากาศตามความเหมาะสม

19. ไมควรลากเกียรตํ่านานๆ

20. ไมติดตั้งอุปกรณแตงรถที่จะทําใหเครื่องยนตทํางานหนักขึ้น 

21. ใชน้ำมันที่มีคาออกเทนเหมาะกับชนิดของรถ

22. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และไสกรองน้ำมันเครื่องตามความเหมาะสม

23. งดใชรถยนตสวนตัว สัปดาหละ1 วัน 

24. ไมควรปรับเครื่องปรับอากาศใหเย็นเกินไป

25. จอดรถในที่รมเพื่อลดอุณหภูมิในรถ

26. ไมเลี้ยงคลัตชเรงเครื่องเพื่อไมใหรถไหลขณะอยูบนทางลาด

  

ประหยัดไฟฟาโดย

27. ปิดสวิตชไฟและเครื่องใชไฟฟาทุกครั้ังที่เลิกใชงาน 

28. เลือกอุปกรณไฟฟาที่มีฉลากเบอร5 

29. ถาออกจากหองเกิน 1ชั่วโมง  ปดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ัง 

30. หมั่นทําความสะอาดแผนกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ 

31. ใสเสื้อผาใหเหมาะสมกับสภาพเมืองรอนชวยประหยัดคาไฟเครื่องปรับอากาศ 

32. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่25 องศาเซลเซียส 

33. ตรวจสอบอุดรอยรั่วในหองและปดประตูทุกครั้งกอนใชเครื่องปรับอากาศ 

34. หลีกเลี่ยงการเก็บวัสดุที่ไมจําเปนในหองปรับอากาศ 

35. ติดตั้งฉนวนกันความรอนรอบผนังและบนเพดาน 

36. ใชมูลี่หรือกันสาด ปองกันแสงแดดกระทบตัวอาคารเพื่อไมใหเครื่องปรับอากาศทํางานหนัก 

37. ติดตั้งอุปกรณควบคุมการปดเปดประตูในหองที่มีเครื่องปรับอากาศ 

38.  ปดไฟทุกพักเที่ยง 

39. ปลูกตนไมรอบๆอาคารเพื่อเพิ่มความเย็นและบดบังแสงแดดใหแกอาคาร 

40. สรางรมไมใหญเพื่อลดอุณหภูมิใหอาคาร 

41. ปลูกพืชคลุมดินเพื่อลดความรอนจากไอดิน 

42. หลีกเลี่ยงการใชเฟอรนิเจอรที่อมความรอนเชน เกาอี้นวม หรือสักลาดในหองปรับอากาศ 

43. เลือกซื้อพัดที่มีเครื่องหมายมาตรฐานรับรอง 

44. ถาไมจําเปน ควรใชพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ 

45. ใชหลอดผอมจอมประหยัด 

46. ใชบัลสาสตอิเล็กทรอนิกสคูกับหลอดผอมจอมประหยัด 

47. ใชโคมไฟที่มีแผนสะทอนแสงเพื่อชวยกระจายความสวาง 

48. ใชสีออนตกแตงอาคารเพื่อลดอุณหภูมิจากภายนอกอาคาร 

49. ใชหลอดไฟที่มีวัตตตํ่าสําหรับการเปดไฟไวทั้งคืน 

50. ติดตั้งไฟเฉพาะจุดแทนการเปดไฟทั้งหอง 

51. ใชสีออนภายในอาคารเพื่อทําใหหองสวางขึ้น 

52. ใชแสงสวางจากธรรมชาติใหมากที่สุด 

53. ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่ตองการแสงสวางนอย 

54. ปิดตูเย็นใหสนิททุกครั้งหลังปด 

55. ไมควรเปดตูเย็นบอยหรือนําของรอนเขาแชในตูเย็น 

56. ตรวจสอบขอบยางประตูตูเย็นไมใหเสื่อม

 57.เลือกขนาดตูเย็นใหเหมาะกับขนาดของครอบครัว 

58. ละลายน้ำแข็งในตูเย็นอยางสมํ่าเสมอ 

59.เลือกซื้อตูเย็นประตูเดียวประหยัดกวานะ 

60. ตั้งสวิตชอุณหภูมิในตูเย็นใหเหมาะสม 

61. ไมควรพรมน้ำจนแฉะเวลารีดผาเพราะทําใหตองใชไฟในการรีดมากขึ้น 

62. ดึงปลั๊กเตารีดออกกอนรีดผาเสร็จเล็กนอยความรอนที่เหลือยังใชีรด ตอไดอีก 

63. เสียบปลั๊กแลวควรรีดผาใหเสร็จในคราวเดียว 

64.เลือกภาชนะใหเหมาะสมกับปริมาณอาหารที่ปรุง 

65.ใสผาใหเต็มพิกัดเครื่องซักผาทุกครั้งที่ใช 

66. ตากเสื้อกับแสงแดดประหยัดกวากรอบ (หอมกวาดวย) 

67. ปิดโทรทัศนทุกครั้งทันทีที่ไมมีคนดู 

68.ไมปรับจอโทรทัศนใหสวางเกินไป 

69. ดูโทรทัศนรวมกันเครื่องเดียวทั้งบาน 

70.เช็ดผมใหหมาดกอนใชเปาผม 

71. ใชเตาแกสหุงตมประหยัดกวาเตาไฟฟา 

72. ดึงปลั๊กกาตมน้ำาไฟฟาออกทันทีเมื่อน้ำเดือด 

73. อยาเสียบปลั๊กหมอหุงขาวทิ้งไวตลอดเวลา 

74. แยกสวิตชไฟฟาออกจากกันทั้งบานเพื่อสามารถเลือกเปดปดไดเฉพาะจุด 

75. ไมติดตั้งอุปกรณที่ปลอยความรอนในหองที่ใชเครื่องปรับอากาศ 

76.หมั่นซอมบํารุงอุปกรณไฟฟา 

77.อยาเปดคอมพิวเตอรไวถาไมใชงาน 

78. ดูสัญลักษณ ENERGY STAR กอนซื้ออุปกรณไฟฟาของสํานักงาน 

 

ประหยัดนํ้าโดย

79. หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ 

80. ไมเปดน้ำทิ้งไวตอนโกนหนวดแปรงฟนหรือถูสบู 

81. ใชสบูเหลวแทนสบูกอนเวลาลางมือเพราะจะใชน้ำนอยกวา 

82. รองน้ำซักผาแคพอดีใชอยาเปดทิ้งไวตลอดการซัก 

83. ใชบัวรดน้ำแทนสายยางฉีดน้ำ 

84. ไมควรใชสายยางลางรถและอยาเปดน้ำไหลตลอดเวลา 

85. ลางรถเทาที่จําเปน 

86. หมั่นตรวจสอบทาน้ำในบานวามีรอยรั่วหรือไม่

 87. ลางผักผลไมในอางหรือภาชนะ 

88. ลางจานในอางลางจาน 

89. หมั่นตรวจสอบจุดรั่วซึมของชักโครก 

90. ใชสุขภัณฑประหยัดน้ำ

91. ติดอุปกรณเติมอากาศที่หัวกอก 

92. ไมควรรดน้ำตนไมตอนแดดจัด 

93. อยาทิ้งน้ำดื่มที่เหลือโดยเปลาประโยชน 

94. รินน้ำใหพอดีดื่ม 

95. ติดตั้งถังเก็บน้ำไวบนชั้นสูงสุดของอาคารประหยัดพลังงานอื่น ๆ โดย

96. ใชกระดาษใหคุมทั้ง 2 หนา 

97. สงตอเอกสารแทนการถายสําเนาหลายๆชุด 

98. ใชกระดาษขนาดเล็กปะหนาโทรสารแทนกระดาษเต็มแผน 

99. สงผานขอมูลขาวสารทางคอมพิวเตอรชวยลดขั้นตอนชวยลดพลังงาน

100.งดการใชจานกระดาษและแกวกระดาษในงานสังสรรค

101.แยกประเภทขยะ 

102.ขึ้นลงชั้นเดียว ไมตองใชลิฟท 

103.ไมควรใชผลิตภัณฑที่ใชไดครั้งเดียวแลวตองทิ้ง 

104.ใชผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมาใชใหมได 

105.ใชสินคาที่บรรจุภัณฑสามารถผานกระบวนการนํากลับมาใชใหมได 

106.ทําความสะอาดรังผึ้งของเตาถานกอนใชจะชวยใหการเผาไหมดีขึ้น 

107.ใชตะกราหรือถุงผาไปจายตลาด 

108.ปลูกฝงคานิยมใหเด็กไมใชทรัพยากรอยางสูญเปลา

 


 จัดทำโดย

1.นายเกียรติศักดิ์ ธาระพุฒิเลขที่19

2.น.ส.มุฑิตา นิลสมัย เลขที่ 20

3.น.ส.สมิตานัน มูลเงิน เลขที่21

4.นายทิวนาถ พุฒิซ้อน เลขที่22

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4

 

รูปภาพของ silavacharee

Frown  ลอกเค้ามาควรจะตรวจสอบเสียก่อนว่าเป็นอย่างไร  ครูอ่านภาษาประหลาดไม่ออก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์