ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์

ศิลปะสมัยก่อนประวัติศาสตร์

มนุษย์กับศิลปรรมก่อนประวัติศาสตร์

          การ สร้างสรรค์ศิลปะของมนุษย์ในยุคนั้นไม่ใช่ทำไว้เพื่อต้องการอวดโฉมไว้แก่ มนุษย์รุ่นหลัง แต่เขาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อบันทึกการดำรงชีวิตของตนเองไว้ ทั้งด้านการใช้สอย อาวุธ เครื่องมือ สร้างเพื่อผลทางความเชื่อ และเพื่อผลทางความงาม
สำหรับศักยภาพของมนุษย์ในสมัยนั้น ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะออกมาได้เป็นเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ รู้จักคิด และเป็นความคิดที่น่าอัศจรรย์เมื่อเปรียบเทียบกับสัตว์อื่นๆ ทำให้มนุษย์สามารถใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารหรือเป็นตัวแทนความคิดต่างๆได้ และได้กลายเป็นภาษาในการสื่อสารและทำให้เกิดความเจริญต่อๆมา เพราะภาษาที่ใช้นั้นซับซ้อนมากขึ้น มีการพัฒนาทางด้านมันสมองและร่างกายเรื่อยมา

ชีวิตและศิลปกรรมของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์

          ศิลปะ ของมนุษย์สมัยนั้นมีความผูกพันเกี่ยวกับเนื่องกับวิถีชีวิตของมนุษย์สมัย นั้น อย่างไรก็ตาม เมื่อดูเชิงในการวิวัฒนาการของมนุษย์ในยุคนั้น นักโบราณคดีได้จำแนกช่วงเวลาเพื่อศึกษามนุษย์กลุ่มนี้ โดยอาศัยพัฒนาการวัตถุศิลปะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตเป็นตัว จำแนก  ดังนั้นศิลปกรรมของมนุษย์สมัยนั้นแบ่งเป็น 3 ช่วงที่สำคัญคือ..
-ยุคหินเก่า(Paleolithic or Old Stone Age, 30000-10000ปีก่อนคริสตกาล)
-ยุคหินกลาง(Mesolithic or Middle Stone Age , 10000-8000 ปีก่อนคริสตกาล)
-ยุคหินใหม่ (Neolithic or New Stone Age , 8000-3000 ปีก่อนคริสกาล)

ศิลปกรรมยุคหินเก่า (Paleolithic or Old Stone Age)

          ใน ซีกโลกตะวันตก มนุษย์ที่มีชีวิตในช่วงยุคหินเก่าที่ปรากฎหลักฐานอย่างโดดเด่นคือ มนุษย์โครมายอง(Cro-Magnon)ซึ่งเรียกตามชื่อถ้ำโครมายองซึ่งอยู่ทางทิศตะวัน ตกของฝรั่งเศส ถ้ำนี้พบโครงกระดูกและศิลปะวัตถุของมนุษย์ยุคนั้นเป็นจำนวนมาก และเชื่อว่ามนุษย์กลุ่มนี้จัดเป็นหนึ่งในมนุษย์สมัยใหม่ หรือมนุษย์โฮโมซาเปี้ยนส์(Homo Sapiens) มนุษย์กลุ่มนี้มีรูปร่างสูงใหญ่โดยมีความสูงเกือบ 6 ฟุต กะโหลดศรีษะยาว ใบหน้าสั้น มีปริมาณสมองใกล้เคียงชาวยุโรปปัจจุบัน มีถิ่นอาศัยกระจายอยู่ทั่วยุโรปและเอเชีย มนุษย์โครมายองนอกจากจะมีความสามารถในการเขียนภาพบนผนังถ้ำแล้ว ยังรู้จักเผาศพและสักบนใบหน้า ถัดจากสมัยโซลูเทรียน ในยุคหินเก่าตอนท้ายได้ก้าวเข้าสูสมัยแมกดาเลเนียน(Magdalenian) ซึ่งเป็นช่วงที่ปรากฏมนุษย์เผ่าพันธุ์หนึ่งชื่อว่ากริมาลดี(Grimaldi)ซึ่งมี ความสามารถทางศิลปะไม่แพ้มนุษย์โครมายอง ผลงานของพวกเขาเป็นภาพเขียนบนผนังถ้ำ ภาพแกะสลัก และปั้นรูปสัตว์ต่างๆ การทำเข็มกระดูกสัตว์เพื่อเย็บหนังสัตว์
อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้ว มนุษย์ในยุคหินเก่าจะดำรงชีพโดยการล่าสัตว์และหาพืชผักผลไม้เป็นอาหาร พวกเขาต้องพึ่งพาธรรมชาติ และสถาวะแวดล้อมอย่างมาก และเมื่อฝูงสัตว์หรือพืชผักหมดลง พวกเขาก็จะอพยพย้ายไปหาแหล่งใหม่ และมักอยู่ใกล้ทะเลหรือหนองน้ำเพื่อหาอาหาร และน้ำ แม้แต่ถ้ำที่อาศัยก็จะมีลำธารไหลผ่าน เมื่อลำธารนั้นอุกตันก็จะย้ายไปหาถ้ำใหม่อาศัย
ชีวิตส่วนใหญ่ของพวกเขาหมดไปกับการหาอาหาร การป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติและสัตว์ร้ายรวมทั้งต่อสู้ในหมู่พวกเดียวกัน เพื่อการอยู่รอด โดยใช้หินกระเทาะเป็นอาวุธหรือเครื่องมือ ส่วนระบบสังคมยังไม่มีการรวมกลุ่มเป็นชุมชนหมู่บ้านหรือเมืองอย่างเด่นชัด

http://www.crystalinks.com/lascaux.jpg
 
 ภาพเขียนที่ถ้ำ Lascaux
  
 http://emilypothast.files.wordpress.com/2008/11/niaux1a.jpg

ภาพเขียนที่ถ้ำ Niaux


 
http://neoneocon.com/wp-content/uploads/2009/05/willendorf.jpg

ประติมากรรม Venus of Willendorf

 

 
สร้างโดย: 
นางสาวจามีกร กำพลวัชราพร และ นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี