หนูวิ่ง

รูปภาพของ pcc3159

ชื่อเรื่องโครงงาน ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อชนิดของเชือกและขนาดกะลาของหนูวิ่ง ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภทของโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และ ทดลอง
คณะผู้จัดทำ
เด็กหญิง พุธิตา ศิริพัฒนานุกูลชัย ชั้น ม.1/4 เลขที่ 26
เด็กหญิง สภัทร์พร ทองเกตุ      ชั้น ม.1/4 เลขที่32
เด็กหญิง อัญชลี รัตนศฤงคาร    ชั้น ม.1/4 เลขที่36

อาจารย์ที่ปรึกษา นางรัชนี เขียวเงิน
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ที่อยู่ 86 หมู่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง