เกษตรศาสตร์สอบตรงวิศวะเครื่องกล


          คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบตรงนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2554
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
         2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (หรือเทียบเท่า) หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (สายวิทย์-คณิต) (หรือเทียบเท่า)
         3. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยกระทำผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน
         4. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หากอายุเกิน 15 ปีบริบูรณ์ต้องมีบัตรประชาชน
         5. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         6. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
         7. มีเกรดเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และเกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ (อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.0
         เอกสารการสมัคร
         1. ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)
         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
         3. หลักฐานการศึกษา
         3.1 ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
         3.2 ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้สำเนาวุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
         4. สำเนาเอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี ) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
         หมายเหตุ : โดยเอกสารหมายเลข 2-4 โดยผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องแล้ว
         การสมัครสอบ
         1. การสมัครสอบ ทำได้ 3 วิธี คือ
         - สมัครด้วยตนเองที่ โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ชั้น 1 อาคาร 2 ปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์)
         - สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัคร พร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี“คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่บัญชี 605-2-00008-7 (ต้องส่งสำเนาใบโอนเงินมาด้วย)
         - สมัครทางเว็บไซต์ www.eng.src.ku.ac.th โดยกรอกใบสมัครผ่านเวปไซต์ พร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เลขที่บัญชี 605-2-00008-7 (ต้องสแกนหลักฐานต่าง ๆ แล้วแนบไฟล์ในเวปไซต์)
         2. ค่าสมัครสอบ 300 บาท
         สอบถามข้อมูลได้ที่โครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0-3835-4852,0-3835-4580-4 ต่อ 2827 หรือ 08-4100-3693 (คุณณิชาภัทร)(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง)

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์