ม.อ.คัดวิธีพิเศษปริญญาตรี ขยายรับนักเรียนภาคกลาง-ใต้

         โครงการเพชรนครินทร์ มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 10 หลักสุตรเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับผุ้ที่อยู่ในเขตภาคกลางตอนล่างรับสมัครทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2554
         คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
         1.มีสัญชาติไทย
         2.ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรตต่อการศึกษาและอาชีพ
         3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
         4.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายและอยู่ในเขตภูมิภาคภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ตอนบนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันแรกของการรับสมัคร
         คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
         กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ชั้นม.6)สายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544 ผลการเรียนสะสมหรือ GPAX 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.25
         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครที่ติดรูปถ่ายในใบสมัคร
         2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (รวม 5 ภาคการศึกษา)
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงสำเนาถูกต้องได้วย
         4.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.ใบแจ้งผลคะแนน GAT PAT  คร้ังที่ดีที่สุด (สอบเดือนกรกฎาคมและเดือนคุลาคม 2553)ซึ่งออกให้โดยสทศ.หรือสั่งพิมพ์จากอินเตอร์เน็ตพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         6.หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัคร 200 บาท พร้อมตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ สั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
         สนใจสอบถามเรื่องของโครงการได้ที่งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7735-5450(ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/" จักขอบคุณยิ่ง)
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 73 คน กำลังออนไลน์