สมบัติของคลื่น - การแทรกสอด

            

          

 

การแทรกสอด (interference) ถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของคลื่นซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นความ แตกต่างระหว