คำยืมจากต่างประเทศ

 
11111111111
ภาษาไทยมีมีตัวอักษรใช้เป็นของตนเองตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งพ่อขุนรามคำแหง
ได้ทรงประดิษฐ์ขึ้นโดยดัดแปลงมากจากอักษรขอมและมอญโบราณ ซึ่งได้วิวัฒนาการ
มาจากอักษรปัลลวะของอินเดียฝ่ายใต้และได้มีการปรับปรุงจนกลายเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน

11111111
1111111111

1111111111 

1111111111

1111111111

สร้างโดย: 
นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค และ นางสาวพิชามญชุ์ วรรโณทยาน