แบบทดสอบ

1.ห้างหุ้นส่วน หมายถึงอะไร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
ธุรกิจตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปทำสัญญาตกลงที่ทำกิจการร่วมกันโดยประสงค์จะเป็นกำไรอันพึงได้จากกิจการที่ทำนั้น
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนออกเป็น 2 ประเภท คือ 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญ 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญ หมายถึงอะไร แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง
คือ ห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกเดียว โดยผู้เป็นหุ้นส่วน
ทุกคนต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน ห้างหุ้นส่วนสามัญ จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญจึงแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 2.ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

3.หุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ  หมายถึงอะไร
ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งรับผิดจำกัดเพียงจำนวนเงินที่ตนรับว่าจะลงทุนในห้างหุ้นส่วนเท่านั้น
4.หุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ หมายถึงอะไร
หุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งรับผิดในบรรดาหนี้สินทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวน
5.ข้อดีของการประกอบกิจการห้างหุ้นส่วนมีอะไรบ้าง
    1.ก่อตั้งง่าย วิธีการตั้งไม่ซับซ้อน
    2.สามารถหาเงินทุนก่อตั้งได้มาก
    3.มีฐานะทางกฎหมายแน่นอนกว่าธุรกิจเจ้าของคนเดียว
    4.การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
    5.มีความเสี่ยงน้อยกว่าธุรกิจเจ้าของคนเดียว
6.ข้อเสียของการประกอบกิจการห้างหุ้นส่วนมีอะไรบ้าง
    1.อายุของกิจการไม่ยั่งยืน ถูกจำกัดด้วยอายุของผู้เป็นหุ้นส่วน
    2.การบริหารงาน ในห้างหุ้นส่วนมักจะประสบปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนทำให้เกิดความล่าช้าเป็นผลเสียได้
    3.ความรับผิดชอบของผู้เป็นหุ้นส่วนมีมากกว่าธุรกิจประเภทอื่น
7.ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้องทำหน้าที่อย่างไร
 ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ยื่นต่อสำนักบริหารข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด
8.สัญญาการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนตามกฎหมายมีอะไรบ้าง
    1.บุคคลตั้งแต่สองคนเข้าทำสัญญากัน
    2.ตกลงเข้ากันเพื่อทำกิจการร่วมกัน
    3.มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้จากกิจการที่ทำนั้น
9.สาเหตุของการยกเลิกห้างหุ้นส่วนมีอะไรบ้าง
    1.ถ้าหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดตาย หรือล้มละลาย
    2.การเลิกโดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วนเอง
    3.การเลิกห้างหุ้นส่วนโดยคำสั่งศาลซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดร้องขอ
    4.สิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
10.ขั้นตอนที่สำคัญของการเลิกห้างหุ้นส่วนคืออะไร
การชำระบัญชี

 

     

สร้างโดย: 
อุทัยวรรณ+จงลักษณ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์