นายสมโภชน์ เครื่องสนุก เผยแพร่ผลงานวิชาการ รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่าน

รูปภาพของ kroodoi_nan

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านคำพื้นฐานด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านสำหรับ

                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประกิตติเวชศักดิ์  ปีการศึกษา 2552

ผู้ศึกษา            นายสมโภชน์ เครื่องสนุก

สถานศึกษา       โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์  อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน

                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1

 

บทคัดย่อ

 

                    การศึกษาและการดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ1) เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ โดยกลุ่มประชากรได้แก่ นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จำนวน 42 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินแบบมาตรส่วนประมาณค่า(RatingScale) ร่วมกับแบบสอบถามปลายเปิด(Open ended)และแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ (Multiple choice)แบบ 3 ตัวเลือก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าร้อยละดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสำเร็จรูปและการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)จากแบบสอบถามปลายเปิด(Openended)ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ

                      ผลการศึกษาและการดำเนินการในครั้งนี้พบว่า

                         1)หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์มีประสิทธิภาพเท่ากับร้อยละ 82.94/84.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

                         2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ42.62

                         3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านคำพื้นฐานสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 230 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • jereflegg52714409
  • mitchelbaehr91868732