เฉลยแบบทดสอบ

๑. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ"วรรณคดี"

ก. ความรู้สึกนึกคิดของกวี ซึ่งถอดออกมาจากจิตใจให้ปรากฎเป็นรูปหนังสือ

ข. หนังสือที่มีลักษณะเรียบเรียงถ้อยคำเกลี้ยงเกลาเพราะพริ้งมีรสปลุกมโนคติ

ค. บทประพันธ์ที่มุ่งให้ความเพลิดเพลิน ให้เกิดความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ต่าง ๆ ตามผู้เขียน

ง. หนังสือที่แต่งขึ้นมา โดยไม่มีการลำดับเรื่องราว ไม่เกิดความรู้สึกร่วม

เฉลย  ง. หนังสือที่แต่งขึ้นมา โดยไม่มีการลำดับเรื่องราว ไม่เกิดความรู้สึกร่วม

๒. ความหมายของร้อยกรองคือ

ก. บทประพันธ์ที่แต่งให้ไม่มีสัมผัสของคำเชื่อมโยงกัน

ข. บทประพันธ์ที่แต่งให้มีสัมผัสของคำเชื่อมโยงกัน  ไม่ต้องตามแบบอย่างฉันทลักษณ์

ค.บทประพันธ์ที่แต่งให้มีสัมผัสของคำเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะของคำตามหลักที่กำหนดไว้ในฉันทลักษณ์หรือตำรากลอนต่าง ๆ เช่น มีครุ ลหุ เอก โท

ง. บทประพันธ์ที่แต่งในลักษณะร่ายยาว

เฉลย   ค. บทประพันธ์ที่แต่งให้มีสัมผัสของคำเชื่อมโยงกัน โดยมีคณะของคำตามหลักที่กำหนดไว้ในฉันทลักษณ์หรือตำรากลอนต่าง ๆ เช่น มีครุ ลหุ เอก โท

 

๓.  ข้อใดเป็นรูปแบบของร้อยกรองวรรณคดีที่แบ่งตามรูปแบบคำประพันธ์ที่ใช้แต่งเรื่องทุกคำ

ก. คำหลวง คำฉันท์ นิราศ

ข. ลิลิต ร่ายยาว กาพย์ห่อโคลง

ค. ร่ายยาว คำหลวง นิทานคำสอน

ง. คำโคลง คำกลอน คำสอน

เฉลย   ข. ลิลิต ร่ายยาว กาพย์ห่อโคลง

๔. วรรณคดีไทยแบ่งสมัยการแต่งได้กี่แบบ อะไรบ้าง

ก. ๓ แบบ ได้แก่
    ๑.วรรณคดีสมัยสุโขทัย 
    ๒.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
    ๓.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง

ข. ๒ แบบ ได้แก่
    ๑.วรรณคดีสมัยอยุธยา 
    ๒.วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์

ค. ๕ แบบ ได้แก่
    ๑.วรรณคดีสมัยสุโขทัย
    ๒.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
    ๓.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนกลาง 
    ๔.วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย
    ๕.วรรณคดีสม