ข้อดี-ข้อเสียของสหกรณ์

 

 ข้อดี-ข้อเสียของสหกรณ์


ข้อดี


1. หลักการสำคัญประการหนึ่งของระบบสหกรณ์ คือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคน โดยความสมัครใจ จึงทำให้เกิดความผูกพันระหว่างสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ


2. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิต เนื่องจากสมาชิกสามารถนำปัจจัยการผลิตที่มีอยู่มาผลิตเป็นผลผลิต หรือผิลตภัณฑ์ของสมาชิก เพื่อรวบรวมเข้ากองกลาง วิธีนี้เรียกว่า “วิธีกงสี” ทำให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการผลิต การตลาดและการขนส่ง


3. สนับสนุนการแบ่งงานกันทำตามความชำนาญเฉพาะอย่าง หรือตามชุมชน ตำบล ภูมิภาค เช่น โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล


4. ระบบสหกรณ์ จะสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือสามารถดำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เช่น ผลิต บริโภค แลกเปลี่ยน จำแนกแจกจ่าย จัดสรรผลตอบแทนแก่เจ้าของปัจจัยการผลิต เพื่อการดำรงชีพ
โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก

                                                      

 

สร้างโดย: 
นางสาวปรีดาภรณ์ เกตุสมพงษ์ และ นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 111 คน กำลังออนไลน์