ประวัติความเป็นมาของโยคะ

 

          โยคะเป็นวิถีแห่งการฝึกฝนตนเองที่มีมาแต่โบราณในประเทศอินเดีย  มีหลักฐานเกี่ยวกับโยคะตั้งแต่สมัยอารยธรรมลุ่มน้ำสินธุ เมื่อราว 3,000 ปี ก่อนคริสต์กาล นักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าโยคะมีมากกว่า 5,000 ปีแล้ว  

          ในสมัยโบราณนั้นมนุษย์ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับความเข้าใจในความเป็นอยู่ของตนเอง อดีตมีการจารึกถ้อยคำด้วยตัวอักษรความรู้ที่สำคัญๆทั้งหมดถูกส่งผ่านคนรุ่น หนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งในรูปแบบของนิทาน ด้วยวิธีการเช่นนี้ ความรู้ต่างๆจึงได้สะสมขึ้นและวัฒนธรรมต่างๆได้พัฒนาขึ้นมา และนี่คือวิธีการที่การฝึกโยคะได้ถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันในหุบเขาแห่ง อินดัส

          วอลเลย์ นักโบราณคดีได้ค้นพบไม้แกะสลักและศิลปะรูปปั้นที่แสดงถึงการฝึกโยคะ ศิลปะเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยประชาคมที่มีความเจริญเป็นอย่างสูง ซึ่งเจริญอยู่ในพื้นที่แถบนั้นช่วง 2,00 และ1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช

          นักปราชญ์ชาวฮินดูคนหนึ่งชื่อว่า พาตานจาลี เป็นคนแรกที่ปรับปรุงการฝึกโยคะขั้นพื้นฐาน เขาเขียนสูตรของการฝึกโยคะเป็นหัวข้อ 8 หัวข้อสั้นๆ หัวข้อเหล่านี้เชื่อว่าได้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ 200 ปีก่อนคริสต์ศักราช

          แต่เดิมจะเป็นการฝึกเฉพาะโยคี และชนชั้นวรรณะพราหมณ์เพื่อเอาชนะความเจ็บป่วย  เป็นศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของวัฒนธรรมอินเดีย  โดยมีความผูกพันอยู่กับปรัชญาและศาสนาฮินดู  และได้เแพร่หลายไปทั่วโลกในฐานะศาสตร์แห่งการแพทย์ทางเลือก

 

 

สร้างโดย: 
คุณครูศศนันทน์ กฤษณะวน และนางสาวสอรอกาญจน์ ปริสาโรจน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี