มหาวิทยาลัยขอนแก่น คัดเรียนโครงการพิเศษ

          คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2551 โดยจะทำการคัดเลือกจากผู้ที่สอบวิชา O-NET และ A-NET  ในปีการศึกษา 2549 และ/หรือปีการศึกษา 2550 จำนวน 50 คน รับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

          1.สาขาวิชา จำนวนรับและวิชา O-NET และ A-NET ที่ใช้คัดเลือก

          สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ จำนวนรับ 50 คน

          วิชา O-NET  01 02 03 04 05

          วิชา A-NET 13 14 15

          2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

          2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของผู้สมัครคัดเลือกโดยวิธี Admission กลาง

          2.2 มีเกรดเฉลี่ยในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (6 ภาคการศึกษา) ไม่น้อยกว่า 2.50

          2.3 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          3.ปฏิทินดำเนินการ

-รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 (สมัครด้วยตนเองในวันเวลาราชการ)

-วันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์

-วันที่ 20 พฤษภาคม 2551 สอบสัมภาษณ์

-วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

-วันที่ 24–28 พฤษภาคม 2551 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/ลงทะเบียนเรียน

-วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เปิดภาคการศึกษา

          4.การสมัคร

          4.1 ใบสมัคร และสถานที่รับสมัคร

          ใบสมัครสามารถพิมพ์จากเว็บไซต์ http://www.champa.kku.ac.th/stat/ หรือติดต่อรับที่ ภาควิชาสถิติ ชั้น 4 ตึก SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          -สมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 8 เมษายน–15 พฤษภาคม 2551 (ในวันและเวลาราชการ)

          4.2 หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร

          4.2.1 สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา (ใบแสดงผลการเรียน รบ./ปพ.1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          4.2.2 สำเนาใบแสดงผลคะแนน O-NET และ A-NET พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          4.2.3 สำเนาใบแสดงผลคะแนน GPA (กลุ่มสาระฯ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          4.2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          4.2.5 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          4.2.6 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

          4.3 วิธีการสมัคร

          ผู้สมัครต้องกรอกข้อความให้สมบูรณ์และติดรูปถ่าย พร้อมหลักฐานต่าง ๆ ยื่นสมัครดังนี้

          4.3.1 ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ภาควิชาสถิติ ชั้น 4 ตึก SC.06 คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          4.3.2 สมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องกรอกข้อความให้สมบูรณ์และติดรูปถ่าย พร้อมหลักฐานต่าง ๆ และแนบตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือธนาณัติสั่งจ่าย ปณ.มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002 ในนาม หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

          4.4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร

          4.4.1 ค่าสมัคร 150 บาท

          4.4.2 หากสมัครทางไปรษณีย์เพิ่มค่าธรรมเนียมจัดส่งบัตรประจำตัวผู้สมัครทางไปรษณีย์ 50 บาท

รวมเป็นเงิน 200 บาท

          5.เกณฑ์การคัดเลือก

          5.1 ผู้สมัครต้องมีคะแนนสอบครบทุกรายวิชาที่กำหนดไว้ในข้อ 1

          5.2 ใช้เกณฑ์การคัดเลือกตามเกณฑ์ Admission กลาง

          6.การประกาศผลการคัดเลือก

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ผ่านทางสื่อ

ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

          6.1 ที่บอร์ดประกาศของสำนักงานคณบดี ชั้น 1 ตึก SC.06 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          6.2 Internet ที่  http://www.champa.kku.ac.th/stat/

          สอบถามทางโทรศัพท์ (ในวันและเวลาราชการ) โทรศัพท์ 0-4320-2222-41 ต่อ 12241, 12258 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2375

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104304 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 383 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์