มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขยายกำหนดรับน.ศ.เรียนศิลปประยุกต์

           คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์ขยายระยะเวลาการ

ดำเนินการรับบุคคลเข้าศึกษาตามโครงการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลป

ประยุกต์บัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2551 ไปจนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 รับอีกจำนวน 15 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

           คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

           1.ต้องมีสัญชาติไทย ถ้าอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นบุคคลที่อยู่ใน

ประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

           2.เป็นผู้กำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

           3.เป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพสมบูรณ์คือ ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกพิจารณาเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและ

การประกอบวิชาชีพ

           4.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกำหนด

           จำนวนรับเข้าศึกษา 15 คน

           กำหนดการขยายระยะเวลาการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

           ขั้นตอนการสมัคร

           -กรณีสมัครด้วยตนเอง สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลสมัครตามที่ระบุไว้ตามข้อ 1. และยื่นใบสมัครได้ ณ ห้อง 6314 ชั้น 3 อาคารอีเอ็น 6 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันและเวลาราชการ พร้อมทั้งชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก 150 บาท

           -กรณีสมัครทางไปรษณีย์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  16 พฤษภาคม 2551

           ผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลการสมัครตามที่ระบุไว้ แนบหลักฐานประกอบการสมัครสอบ พร้อมเขียนประวัติแล้ว นำส่งมาที่ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ พร้อมค่าสมัครสอบคัดเลือก 150 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปณ.วารินชำราบ (ส่งเป็นธนาณัติเท่านั้น) ทั้งนี้ คณะจะยึดถือวันที่ที่ปรากฏบนตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ โดยจ่าหน้าซองถึง นางสาวอรวรรณ ประยงค์หอม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

           หลักฐานประกอบการสมัคร

           1.ใบสมัครตามแบบที่คณะกำหนด กรอกรายละเอียดอย่างครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย จำนวน 1 แผ่น

(โปรดอ่านคำอธิบายการกรอกใบสมัครให้เข้าใจก่อนกรอกรายละเอียดในใบสมัคร)

           2.สำเนาระเบียนผลการเรียน

           3.สำเนาทะเบียนบ้าน

           4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

           5.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ

           6.ค่าสมัคร 150 บาท

           ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ทาง http://www.ubu.ac.th/~faadubu/ และสามารถสอบถามรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ได้ทางโทรศัพท์  0-4535-3782

           ติดต่อสอบถามการเข้าหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยตัวเอง หรือโทร.0-4535-3089, 0-4528-8336 ในวันที่ 2829 พฤษภาคม 2551 ณ สำนักงานหอพัก หน้าอาคารหอพักลีลาวดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104305  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 383 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 64 คน กำลังออนไลน์