กิจการลูกเสือโลก

                                                        

                                                     

                 ที่มารูปภาพ :  http://www.trueplookpanya.com/data/product/uploads/knowledge1/scout.jpg

         กิจการองค์การลูกเสือโลก
     การลูกเสือโลกเป็นขบวนการทางการศึกษาสำหรับเยาวชน มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางด้านสังคม เป็นองค์การอาสาสมัคร ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง เปิดโอกาสสำหรับคนทั่วไป โดยขึ้นอยู่บนพื้นฐานดังนี้
     ปฏิบัติตามหลักการสำคัญของการลูกเสือที่ได้กำหนดขึ้นโดยผู้ให้กำเนิดลูกเสือโลก และยึดมั่นตามคำสอนของศาสนาที่ตนเคารพนับถือ
     มีความจงรักภักดีต่อชาติบ้านเมือง ช่วยสร้างเสริมสันติภาพความเข้าใจอันดีและให้ความร่วมมือ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง เข้าร่วมในการพัฒนาสังคมด้วยการยกย่องและเคารพในเกียรติของบุคคลอื่นๆ และเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก
     เป็นวิธีการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบบนพื้นฐานคำปฏิญาณตามกฎของลูกเสือ เรียนรู้โดยการกระทำวิธีการระบบหมู่ พัฒนาความก้าวหน้าของบุคคลโดยใช้หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ และกิจกรรมกลางแจ้ง
     องค์การลูกเสือโลก คือ องค์การนานานชาติ ที่มิใช่องค์การของรัฐบาลใด มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ สมัชชาลูกเสือโลก, คณะกรรมการลูกเสือโลก และสำนักงานลูกเสือโลก

                                              หน้าหลัก                       ประวัติขององค์การลูกเสือ

สร้างโดย: 
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวอัมพิรา รักสัตย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี