หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

                                           หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
                                                             พ.ศ. ๒๕๒๘
         ๑. การเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เด็กสมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้เมื่อมีอายุ ๑๔-๑๘ ปี หรือกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา  เด็กที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะเคยเป็นลูกเสือหรือไม่เคยเป็นลูกเสือมาก่อนเลยก็ได้  โดยเฉพาะเด็กหญิงให้สมัครเป็นเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และในข้อบังคับนี้ทุกแห่งที่มีคำว่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ให้หมายความรวมถึง เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ด้วย
         ๒. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประกอบด้วยหมู่ลูกเสืออย่างน้อย ๒ หมู่ ไม่เกิน ๖ หมู่ หมู่หนึ่งมีลูกเสือ๔-๘ คน รวมทั้งนายหมู่และรองนายหมู่ด้วย  หมู่เป็นหน่วยในการจัดกิจกรรมทั้งปวงตามแนวที่คณะกรรมการดำเนินงานของกองลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่กำหนด ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจจัดลูกเสือขึ้นเป็นชุดหรือหน่วยพิเศษได้กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่มีลูกเสือประเภทเดียวตั้งแต่ ๔ กองขึ้นไป อาจจัดเป็นกลุ่มหรือจะจัดเป็นกองในกลุ่มลูกเสือที่มีลูกเสือประเภทอื่นรวมอยู่ด้วยก็ได้
         ๓. ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มีผู้กำกับ ๑ คนเป็นหัวหน้า และมีรองผู้กำกับ ๑ คน หรือหลายคนเป็นผู้ช่วย มีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมลูกเสือตามหลักสูตรที่กำหนดไว้
 ผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     ๓.๑ มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือตั้งแต่ผู้กำกับกลุ่มขึ้นไปหรือหัวหน้าสถานศึกษารับรองว่า
   ๓.๑.๑ เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี และมีความประพฤติเรียบร้อยสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีได้
   ๓.๑.๒ เป็นผู้มีศาสนา และปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
   ๓.๑.๓ เป็นผู้มีอาชีพเป็นหลักฐาน และไม่มีโรคซึ่งเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
   ๓.๑.๔ เป็นผู้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีการของลูกเสือ ฝักใฝ่สนใจต่อการลูกเสือและสมัครใจจะดำรงตำแหน่งทางลูกเสือ
     ๓.๒ ผู้กำกับมีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๓ ปี รองผู้กำกับไม่ต่ำกว่า ๒๑ ปี
     ๓.๓ เป็นผู้มีสัญชาติไทยตามกฎหมาย แต่ถ้ามิได้มีสัญชาติไทย ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติก่อน
     ๓.๔ ผู้กำกับต้องผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นมาแล้วเป็นอย่างน้อย  ผู้กำกับเป็นผู้แต่งตั้งนายหมู่โดยหารือลูกเสือในหมู่นั้น ส่วนรองนายหมู่ ให้ผู้กำกับแต่งตั้งโดยหารือนายหมู่ของหมู่นั้น
     อนึ่ง ให้ผู้กำกับแต่งตั้งหัวหน้านายหมู่ ๑ คน และผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่ ๑-๓ โดยหารือนายหมู่ของกองนั้น เพื่อให้ทำหน้าที่ช่วยเหลือในการดำเนินงานของกอง  การสอบวิชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ทุกวิชาให้หัวหน้าสถานศึกษา หรือสโมสรลูกเสือ เป็นผู้ดำเนินการสอบ โดยแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการสอบ และเมื่อทำการสอบเครื่องหมายลูกเสือโลก เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ เครื่องหมายลูกเสือหลวง หรือเครื่องหมายวิชาพิเศษแล้ว ให้รายงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ หรือผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัด ผู้อำนวยการลูกเสืออำเภอ แล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาอนุมัติผลการสอบและประดับเครื่องหมายนั้นๆได้
         ๔. คณะกรรมการดำเนินงานของกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  คณะกรรมการดำเนินงานประกอบด้วย หัวหน้านายหมู่เป็นประธาน ผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่เป็นรองประธาน และให้นายหมู่ รองนายหมู่ในกองนั้นเลือกกันเองเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ เช่น เลขานุการ  เหรัญญิก ปฏิคม กรรมการกีฬา กรรมการนันทนาการ กรรมการกลาง ฯลฯ แล้วนำเสนอผู้กำกับพิจารณา
อนุมัติและสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ให้อยู่ในตำแหน่งไม่เกิน ๑๒ เดือน ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้านายหมู่ ผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่ และกรรมการดำเนินงานของกองบ้าง แต่ในบางกรณี ที่ประชุมนายหมู่อาจเสนอให้ผู้กำกับพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีก หรือจะให้มีการเปลี่ยนแปลงแต่บางตำแหน่งก็ได้ให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในการประชุมให้หัวหน้านายหมู่เป็นประธานที่ประชุม ผู้ช่วยหัวหน้านายหมู่เป็นรองประธาน เลขานุการเป็นผู้จดรายงานการประชุม ส่วนผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่เข้าประชุมด้วยให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
         คณะกรรมการดำเนินงานของกองมีหน้าที่ดังนี้
   ๑. วางแผนและจัดรายงานกิจกรรมประจำของกองลูกเสือ
   ๒. ในกรณีที่มีกิจกรรมพิเศษ อาจพิจารณาแต่งตั้งลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในกองคนหนึ่งให้เป็นหัวหน้ากิจกรรมนั้น
   ๓. บริหารกิจการภายในกองลูกเสือ
   ๔. รักษาเกียรติของกองลูกเสือ
   ๕. ควบคุมการรับจ่ายเงินของกองลูกเสือ
   ๖. ให้ประธานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทนของกอง ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก
         ๕. การฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ผู้ที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จะต้องพยายามฝึกอบรมตนเอง เพื่อรับเครื่องหมายต่างๆดังต่อไปนี้
   ๑. เครื่องหมายลูกเสือโลก
   ๒. เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
   ๓. เครื่องหมายลูกเสือหลวง
   ๔. เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
   เครื่องหมายลูกเสือโลก เป็นเครื่องหมายขั้นต้นสำหรับผู้ที่เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เป็นการเตรียมพร้อมที่จะรับความรู้ขั้นสูงต่อไป ผู้สมัครใหม่ควรจะสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลกภายในระยะเวลา๖ เดือนนับแต่วันสมัคร เมื่อสอบได้แล้ว ให้ทำพิธีเข้าประจำกอง และเมื่อได้เข้าพิธีประจำกองเรียบร้อยแล้วจึงนับว่าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์ มีสิทธิประดับเครื่องหมายลูกเสือโลกที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้ายได้ผู้ที่ผ่านการสอบและได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลกแล้ว ควรพยายามฝึกอบรมตนเองเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวงต่อไปตามลำดับ นอกจากนั้น จะเลือกเรียนวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ที่ตนสนใจก็ได้
   เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง มีวิชาพื้นฐาน ๘ วิชาเหมือนกันแต่ต่างระดับกันคือ หลักสูตรลูกเสือหลวงมีระดับสูงกว่าระดับลูกเสือชั้นพิเศษวิชาพื้นฐาน ๘ วิชาสำหรับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ และเครื่องหมายลูกเสือหลวง มีดังนี้:
   ๑. หน้าที่พลเมือง (Citizenship)
   ๒. สิ่งแวดล้อม (Environment)
   ๓. การเดินทางสำรวจ (Expedition)
   ๔. การแสดงออกทางศิลปะ (Expression in the Arts)
   ๕. สมรรถภาพทางกาย (Fitness)
   ๖. อุดมคติ (Ideals)
   ๗. กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ (Pursuits)
   ๘. บริการ (Service)
   โดยปกติ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ควรจะสอบได้เครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษภายในระยะเวลา ๑ ปีภายหลังที่ได้รับเครื่องหมายลูกเสือโลก และเข้าพิธีประจำกองเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์แล้ว

                                 หน้าหลัก                                   หลักสูตรลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

สร้างโดย: 
นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์ และ นางสาวอัมพิรา รักสัตย์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 374 คน กำลังออนไลน์