เครื่องหมายลูกเสือโลก

                                                            เครื่องหมายลูกเสือโลก
         ลักษณะเครื่องหมาย
   เป็นรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๓ ซม. ตามแบบ มีตราเครื่องหมายหัวลูกศรสี