มหาวิทยาลัยนเรศวร คัดเรียนปริญญาตรีการท่องเที่ยว

          มหาวิทยาลัยนเรศวรรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (ระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศไทย)

          หลักสูตร สาขาวิชา และจำนวนรับ

          หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

          -สาขาวิชาการท่องเที่ยว 50 คน

          -สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปริญญาที่สอง 50 คน

          การสมัคร         

          -Download ใบสมัครได้ที่ http://e-learning.nu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

          -ขอรับด้วยตนเองที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2551

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.มีสัญชาติไทย

          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          3.เป็นผู้มีความประพฤติดี

          4.ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ โรคเรื้อน โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

          5.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ

          เงื่อนไขพิเศษ

          1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์(INTERNET) ได้เป็นอย่างดี และควรจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบเครือข่ายเป็นของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า ติดต่อกับมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเพื่ออำนวยต่อการเรียนการสอน

          2.ผู้ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าแล้ว สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

          สนใจส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปที่ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

          ส่วนการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ดนตรี ประจำปีการศึกษา 2551 ซึ่งประกอบด้วยโครงการผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านนาฏศิลป์ไทย ด้านดุริยางคศาสตร์ไทย ด้านดุริยางคศาสตร์สากล จำนวนรวม 80 คน ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย 30 คน สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 30 คน และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย 20 คน

          คุณสมบัติผู้สมัคร

           1.มีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

          2.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

          3.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

          4.ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ

โรคเรื้อน โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการน่ารังเกียจ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

          5.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความรับผิดอันได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ      

          6.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด ๆ

           วิธีการสมัคร

            -สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 200 บาท ระหว่างวันที่ 10-11พฤษภาคม 2551 ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104277  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 383 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์