มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับตรงระบบพิเศษ 2,279 คน

          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ 

ประจำปีการศึกษา 2551   (รอบที่ 2) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2551  สมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

          คณะที่เปิดรับ

          1.คณะวิทยาศาสตร์     

          2.คณะเทคโนโลยี      

          3.โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์       

          4.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

          5.คณะวิทยาการสารสนเทศ       

          6.คณะวิศวกรรมศาสตร์             

          7.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมืองและนฤมิตศิลป์

          8.คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม       

          9.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      

          10.วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

          11. คณะศึกษาศาสตร์

          12. คณะศิลปกรรมศาสตร์         

          13. โครงการจัดตั้งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

          14. คณะการบัญชีและการจัดการ             

          หมายเหตุ  

          *** ผู้สมัครสาขาวิชา ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)  รหัส  0914  ต้องใช้คะแนน  GPA 3.00 ต้องใช้คะแนน  O-NET  วิชาภาษาอังกฤษ 60  คะแนนขึ้นไป  (ค่าธรรมเนียม 8,000 บาท/ภาคเรียน  ค่าหน่วยกิต  800  บาท)ให้ผู้สมัครพิจารณาเลือกการสมัครตามสาขาวิชาให้ตรงตามประกาศที่ระบุไว้ในแผนการรับสมัคร เท่านั้น

          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร บุคคลทั่วไปที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

          1.เป็นผู้มีความประพฤติดี

          2.เป็นผู้ที่มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์   กล่าวคือ  ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  และต้องมีบุคลิกที่คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ เป็นผู้ปราศจากโรคดังต่อไปนี้   โรคเรื้อน   วัณโรคปอด  โรคพิษสุราเรื้อรัง   ติดยาเสพติด  โรคเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้   โรคไตที่รักษาให้หายขาดไม่ได้  โรคความดันโลหิตสูงที่รักษาให้หายขาดไม่ได้  และโรคอื่น    ที่คณะกรรมการแพทย์เห็นว่าเป็นอุปสรรคในการศึกษาและการประกอบอาชีพ

          3.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก   เว้นแต่กรณีความผิดอันกระทำโดยประมาท

หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

          รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

          การซื้อชุดระเบียบการสมัคร

          -ซื้อด้วยตนเอง  ราคาชุดละ  150  บาท  ระหว่างวันที่  10  เมษายน-15  พฤษภาคม  2551 วันจันทร์ศุกร์  เวลา  08.3016.00  น.    กองบริการการศึกษา  สำนักงานอธิการบดีอาคารบรมราชกุมารี  ชั้น  2    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

          การสมัคร

           สมัครด้วยตนเอง  ค่าสมัคร  350  บาท  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม 2551 เวลา  08.3016.00 น.    กองบริการการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี   ชั้น  2  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

          หลักฐานประกอบการสมัคร

          1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย  โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์  ติดรูปถ่ายไว้บริเวณมุมขวาด้านบนของใบสมัคร  จำนวน  1  รูป  และลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย

          2.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ฉบับสำเร็จการศึกษา หรือสำเนาใบ  Transcript หรือสำเนาเอกสารอื่นที่รับรองว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หรือเทียบเท่า  จำนวน   1   ชุด  พร้อมรับรองสำเนา  (ถ่ายสำเนาขนาด  A4 เท่านั้น) สำหรับกรณีผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่า   (สายอาชีพ หรือ กศ.น.)   ให้เทียบคะแนน (GPA)   ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เรียบร้อย โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษารับรองการเทียบกลุ่มสาระการเรียนรู้ในใบแสดงผล

การเรียนด้วย

          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน   1  ชุด

          4.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสำเนา   จำนวน   1  ชุด

          5.รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป

          สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมเตรียมค่าสมัคร  350  บาท  ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15  พฤษภาคม 2551เวลา  08.3016.00 น.    กองบริการการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี   ชั้น  2  มหาวิทยาลัยมหาสารคามตำบลขามเรียง  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  (เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)]

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104295  แล้วส่ง SMS มาที่ 42644) 

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 383 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 59 คน กำลังออนไลน์