โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การศึกษาปัจจัย

รูปภาพของ pcc3028

ชื่อโครงงาน                        การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาในการลอยตัวของว่าวปักเป้า

คณะผู้จัดทำ                        เด็กชายคมชาญ             โพธิ์ใจ                           ชั้น ม.1/1             เลขที่ 4

                                            เด็กชายกมลนัทธ์          หาญกล้า                       ชั้น ม.1/1             เลขที่ 1

                                            เด็กชายสัจพงศ์              ศรีอรุโณทัย                   ชั้น ม.1/1            เลขที่ 12

ครูที่ปรึกษา                          คุณครูรัชนี                    เขียวเงิน

โรงเรียน                                จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

                                                โทร 055-245110 โทรสาร 055-245115

ระยะเวลา                         ธันวาคม  2553     กุมภาพันธ์ 2554

               

บทคัดย่อ        ว่าวปักเป้า เป็นของเล่นไทยพื้นบ้าน นิยมเล่นในฤดูหนาว เพราะ เป็นฤดูที่มีลมพัดแรง ว่าวลอยอยู่บนท้องฟ้าได้เพราะ ขนาดของแรงลอยตัวเท่ากับน้ำหนักของอากาศที่ถูกวัตถุแทนที่  มีจุดมุ่งหมายเพื่อ   ศึกษาขนาดและวัสดุในการทำว่าวปักเป้ามีผลต่อระยะเวลาการลอยตัวของว่าวปักเป้า   โดยแบ่งการทดลองออกเป็น  2  ตอน  ตอนที่ 1  ศึกษาขนาดของว่าวปักเป้าที่มีผลต่อระยะเวลาในการลอยของว่าวปักเป้า  ใช้ว่าว 2 ตัวในการทดลอง โดยตัวที่ 1 ใช้ว่าวขนาดความยาว 72  เซนติเมตร และ ว่าวตัวที่ 2  ใช้ว่าวขนาดความยาว  62  เซนติเมตร  ผลการทดลองพบว่า  ...  ตอนที่ 2 ศึกษาความสัมพันธ์ ของวัสดุที่ใช้ในการทำว่าวปักเป้า ที่มีผลต่อระยะเวลาในการลอยของว่าวปักเป้า  โดยใช้ว่าวในการทดลอง 2 คัว ทั้ง 2  ตัว ใช้ขนาดความยาว 62 เซนติเมตรเท่ากัน  ตัวหนึ่งใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ในการทำ  ส่วนอีกตัวหนึ่งใช้กระดาษแก้ว  ผลการทดลองพบว่า  ...   

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 126 คน กำลังออนไลน์