การพัฒนาการอ่านและเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องคำที่ประสมด้วย สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง :  การพัฒนาการอ่านและเขียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องคำที่ประสมด้วย สระเสียงสั้นและสระเสียงยาว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 

ผู้เผยแพร่ :   นางกัญญา รัตนบุรี ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการ คศ.2

หน่วยงาน :  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน จ.นครศรีธรรมราช

 

 

บทคัดย่อ

 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ได้จากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลากจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 3 ห้องเรียน รวมนักเรียน 30 คน ใช้ระยะเวลาในการทดลองจำนวน 9 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมงดำเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบ  One– Group- Pre-test  Post-test Design  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นคือแบบฝึกทักษะอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาว

ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อนมีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด80/80 โดยมีประสิทธิภาพเฉลี่ย 82/85 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 193 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul