การเขียนบรรณานุกรมจากวารสาร, บรรณานุกรมบทความจากInternet, บรรณานุกรมบทความจาก หนังสือพิมพ์

บรรณานุกรมจากวารสาร

ข้อมูลบทความจากวารสาร เรื่องที่ 1

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ


ชื่อบทความ สมุนไพรน่ารู้(หอมหัวใหญ่)


ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน ปีที่ 27 ฉบับที่ 321 ปีที่พิมพ์ 2549


เลขหน้า 27-29


บรรณานุกรมวารสาร เรื่องที่ 1


ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ. "สมุนไพรน่ารู้(หอมหัวใหญ่)," หมอชาวบ้าน. 27,321(2549) : 27-29.

ข้อมูลบทความจากวารสาร เรื่องที่ 2

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ นพ.ประวิตร พิศาลบุตร

ชื่อบทความ สงสัยเรื่องสิว

ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน ปีที่30 ฉบับที่357 ปีที่พิมพ์2552

เลขหน้า 32-34

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 2 

นพ.ประวิตร พิศาลบุตร. "สงสัยเรื่องสืว" หมอชาวบ้าน. 30,357(2552) : 32-34

ข้อมูลบทความจากวารสารเรื่องที่ 3

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ นพ.อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ

ชื่อบทความ มะขามป้อม (สมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม)

ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน ปีที่29 ฉบับที่341 ปีที่พิมพ์2550

เลขหน้า 21-23

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 3

นพ.อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ. "มะขามป้อม (สมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม)"  หมอชาวบ้าน. 29,341(2550) : 21-23

บรรณานุกรมจากวารสารทั้ง 3 เรื่อง

บรรณานุกรมวารสาร เรื่องที่ 1

ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ. "สมุนไพรน่ารู้(หอมหัวใหญ่)," หมอชาวบ้าน. 27,321(2549) : 27-29.

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 2

นพ.ประวิตร พิศาลบุตร. "สงสัยเรื่องสืว" หมอชาวบ้าน. 30,357(2552) : 32-34

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 3

นพ.อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ. "มะขามป้อม (สมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม)"  หมอชาวบ้าน. 29,341(2550) : 21-23

บรรณานุกรมบทความจากInternet

 

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 1

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ Humming Bird   ชื่อเรื่อง เทคนิคการหา Driver จากอินเตอร์เน็ต

แหล่งที่มา  http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge-id17.html  ปี พ.ศ. ที่สืบค้น 2552

บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 1

Humming Bird.  เทคนิคการหา Driver จากอินเตอร์เน็ต. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge-id17.html .2552.

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ  แชร์ไอเดีย    ชื่อเรื่อง   10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งที่มา  http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge5-10-ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ-.html   ปีพ.ศ.ที่สืบค้น 2551

บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 2

แชร์ไอเดีย.  10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge5-10-ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ-.html. 2551.

ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 3

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ สายน้ำ   ชื่อเรื่อง  วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น

แหล่งที่มา  http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge18-วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น.....โดยตั้งค่าในรีจิสทรี.......html  ปีพ.ศ ที่สืบค้น 2552

บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 3

สายน้ำ.  วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น. (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge18-วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น.....โดยตั้งค่าในรีจิสทรี.......html. 2552.

บรรณานุกร