การเขียนบรรณานุกรมจากวารสาร, บรรณานุกรมบทความจากInternet, บรรณานุกรมบทความจาก หนังสือพิมพ์

บรรณานุกรมจากวารสาร

ข้อมูลบทความจากวารสาร เรื่องที่ 1

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ


ชื่อบทความ สมุนไพรน่ารู้(หอมหัวใหญ่)


ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน ปีที่ 27 ฉบับที่ 321 ปีที่พิมพ์ 2549


เลขหน้า 27-29


บรรณานุกรมวารสาร เรื่องที่ 1


ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ. "สมุนไพรน่ารู้(หอมหัวใหญ่)," หมอชาวบ้าน. 27,321(2549) : 27-29.

ข้อมูลบทความจากวารสาร เรื่องที่ 2

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ นพ.ประวิตร พิศาลบุตร

ชื่อบทความ สงสัยเรื่องสิว

ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน ปีที่30 ฉบับที่357 ปีที่พิมพ์2552

เลขหน้า 32-34

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 2 

นพ.ประวิตร พิศาลบุตร. "สงสัยเรื่องสืว" หมอชาวบ้าน. 30,357(2552) : 32-34

ข้อมูลบทความจากวารสารเรื่องที่ 3

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ นพ.อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ

ชื่อบทความ มะขามป้อม (สมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม)

ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน ปีที่29 ฉบับที่341 ปีที่พิมพ์2550

เลขหน้า 21-23

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 3

นพ.อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ. "มะขามป้อม (สมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม)"  หมอชาวบ้าน. 29,341(2550) : 21-23

บรรณานุกรมจากวารสารทั้ง 3 เรื่อง

บรรณานุกรมวารสาร เรื่องที่ 1

ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ. "สมุนไพรน่ารู้(หอมหัวใหญ่)," หมอชาวบ้าน. 27,321(2549) : 27-29.

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 2

นพ.ประวิตร พิศาลบุตร. "สงสัยเรื่องสืว" หมอชาวบ้าน. 30,357(2552) : 32-34

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 3

นพ.อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ. "มะขามป้อม (สมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม)"  หมอชาวบ้าน. 29,341(2550) : 21-23

บรรณานุกรมบทความจากInternet

 

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 1

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ Humming Bird   ชื่อเรื่อง เทคนิคการหา Driver จากอินเตอร์เน็ต

แหล่งที่มา  http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge-id17.html  ปี พ.ศ. ที่สืบค้น 2552

บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 1

Humming Bird.  เทคนิคการหา Driver จากอินเตอร์เน็ต. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge-id17.html .2552.

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ  แชร์ไอเดีย    ชื่อเรื่อง   10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งที่มา  http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge5-10-ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ-.html   ปีพ.ศ.ที่สืบค้น 2551

บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 2

แชร์ไอเดีย.  10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge5-10-ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ-.html. 2551.

ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 3

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ สายน้ำ   ชื่อเรื่อง  วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น

แหล่งที่มา  http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge18-วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น.....โดยตั้งค่าในรีจิสทรี.......html  ปีพ.ศ ที่สืบค้น 2552

บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 3

สายน้ำ.  วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น. (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge18-วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น.....โดยตั้งค่าในรีจิสทรี.......html. 2552.

บรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย Internet ทั้ง 3 เรื่อง

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 1

Humming Bird.  เทคนิคการหา Driver จากอินเตอร์เน็ต. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge-id17.html .2552.

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2

แชร์ไอเดีย.  10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge5-10-ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ-.html. 2551.

ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 3

สายน้ำ.  วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น. (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge18-วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น.....โดยตั้งค่าในรีจิสทรี.......html. 2552.

บรรณานุกรมบทความจาก หนังสือพิมพ์

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 1

ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์  สุขภาพดีด้วยธรรมชาติบำบัด


ชื่อหนังสือพิมพ์  ไทยนิวส์ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 เลขหน้า 7

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 1

พญ.ลลิตา ธีระสิริ. "สุขภาพดีด้วยธรรมชาติบำบัด".  ไทยนิวส์. 3 มกราคม 2554 : 7.

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 2

ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์  เดินสู่อิสรภาพ

ชื่อหนังสือพิมพ์  มติชน วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 เลขหน้า 10

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 2

ดร.ประมวล เพ็งจันทร์.  "เดินสู่อิสรภาพ".  มติชน. 15 ธันวาคม 2553 : 10.

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 3

ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์  แสงสว่างในใจ

ชื่อหนังสือพิมพ์   ไทยรัฐ  วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 เลขหน้า 11

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 3

ศรายุทร  ไชยเมือง. "แสงสว่างในใจ". ไทยรัฐ.  18 ธันวาคม 2553 : 11.

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 เล่ม

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 1

พญ.ลลิตา ธีระสิริ. "สุขภาพดีด้วยธรรมชาติบำบัด".  ไทยนิวส์. 3 มกราคม 2554 : 7.

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 2

ดร.ประมวล เพ็งจันทร์.  "เดินสู่อิสรภาพ".  มติชน. 15 ธันวาคม 2553 : 10.

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 3

ศรายุทร  ไชยเมือง. "แสงสว่างในใจ". ไทยรัฐ.  18 ธันวาคม 2553 : 11.

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 143 คน กำลังออนไลน์