การเขียนบรรณานุกรมจากวารสาร, บรรณานุกรมบทความจากInternet, บรรณานุกรมบทความจาก หนังสือพิมพ์

บรรณานุกรมจากวารสาร

ข้อมูลบทความจากวารสาร เรื่องที่ 1

ชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความ ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ


ชื่อบทความ สมุนไพรน่ารู้(หอมหัวใหญ่)


ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน ปีที่ 27 ฉบับที่ 321 ปีที่พิมพ์ 2549


เลขหน้า 27-29


บรรณานุกรมวารสาร เรื่องที่ 1


ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ. "สมุนไพรน่ารู้(หอมหัวใหญ่)," หมอชาวบ้าน. 27,321(2549) : 27-29.

ข้อมูลบทความจากวารสาร เรื่องที่ 2

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ นพ.ประวิตร พิศาลบุตร

ชื่อบทความ สงสัยเรื่องสิว

ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน ปีที่30 ฉบับที่357 ปีที่พิมพ์2552

เลขหน้า 32-34

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 2 

นพ.ประวิตร พิศาลบุตร. "สงสัยเรื่องสืว" หมอชาวบ้าน. 30,357(2552) : 32-34

ข้อมูลบทความจากวารสารเรื่องที่ 3

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ นพ.อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ

ชื่อบทความ มะขามป้อม (สมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม)

ชื่อวารสาร หมอชาวบ้าน ปีที่29 ฉบับที่341 ปีที่พิมพ์2550

เลขหน้า 21-23

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 3

นพ.อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ. "มะขามป้อม (สมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม)"  หมอชาวบ้าน. 29,341(2550) : 21-23

บรรณานุกรมจากวารสารทั้ง 3 เรื่อง

บรรณานุกรมวารสาร เรื่องที่ 1

ดร.สุธาทิพ ภมรประวัติ. "สมุนไพรน่ารู้(หอมหัวใหญ่)," หมอชาวบ้าน. 27,321(2549) : 27-29.

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 2

นพ.ประวิตร พิศาลบุตร. "สงสัยเรื่องสืว" หมอชาวบ้าน. 30,357(2552) : 32-34

บรรณนุกรมวารสาร เรื่องที่ 3

นพ.อภิวัฒน์ เจ็งเจริญ. "มะขามป้อม (สมุนไพรที่ไม่ควรมองข้าม)"  หมอชาวบ้าน. 29,341(2550) : 21-23

บรรณานุกรมบทความจากInternet

 

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 1

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ Humming Bird   ชื่อเรื่อง เทคนิคการหา Driver จากอินเตอร์เน็ต

แหล่งที่มา  http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge-id17.html  ปี พ.ศ. ที่สืบค้น 2552

บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 1

Humming Bird.  เทคนิคการหา Driver จากอินเตอร์เน็ต. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge-id17.html .2552.

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ  แชร์ไอเดีย    ชื่อเรื่อง   10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งที่มา  http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge5-10-ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ-.html   ปีพ.ศ.ที่สืบค้น 2551

บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 2

แชร์ไอเดีย.  10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge5-10-ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ-.html. 2551.

ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 3

ชื่อ-นามสกุลผู้เขียนบทความ สายน้ำ   ชื่อเรื่อง  วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น

แหล่งที่มา  http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge18-วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น.....โดยตั้งค่าในรีจิสทรี.......html  ปีพ.ศ ที่สืบค้น 2552

บรรณานุกรมจากเครือข่าย Internet เรื่องที่ 3

สายน้ำ.  วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น. (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge18-วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น.....โดยตั้งค่าในรีจิสทรี.......html. 2552.

บรรณานุกรมบทความจากเครือข่าย Internet ทั้ง 3 เรื่อง

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 1

Humming Bird.  เทคนิคการหา Driver จากอินเตอร์เน็ต. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge-id17.html .2552.

ข้อมูลบทความจากอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 2

แชร์ไอเดีย.  10 ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge5-10-ขั้นตอนในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ-.html. 2551.

ข้อมูลบทความจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องที่ 3

สายน้ำ.  วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น. (ออนไลน์).  แหล่งที่มา : http://www.dek-ac.com/d-sign2u/knowledge18-วิธีทำให้เน็ตเร็วขึ้น.....โดยตั้งค่าในรีจิสทรี.......html. 2552.

บรรณานุกรมบทความจาก หนังสือพิมพ์

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 1

ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์  สุขภาพดีด้วยธรรมชาติบำบัด


ชื่อหนังสือพิมพ์  ไทยนิวส์ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 เลขหน้า 7

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 1

พญ.ลลิตา ธีระสิริ. "สุขภาพดีด้วยธรรมชาติบำบัด".  ไทยนิวส์. 3 มกราคม 2554 : 7.

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 2

ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์  เดินสู่อิสรภาพ

ชื่อหนังสือพิมพ์  มติชน วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 เลขหน้า 10

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 2

ดร.ประมวล เพ็งจันทร์.  "เดินสู่อิสรภาพ".  มติชน. 15 ธันวาคม 2553 : 10.

ข้อมูลบทความ ข่าว หรือคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์ เรื่องที่ 3

ชื่อบทความหรือชื่อหัวข้อในคอลัมน์  แสงสว่างในใจ

ชื่อหนังสือพิมพ์   ไทยรัฐ  วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553 เลขหน้า 11

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 3

ศรายุทร  ไชยเมือง. "แสงสว่างในใจ". ไทยรัฐ.  18 ธันวาคม 2553 : 11.

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์ทั้ง 3 เล่ม

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 1

พญ.ลลิตา ธีระสิริ. "สุขภาพดีด้วยธรรมชาติบำบัด".  ไทยนิวส์. 3 มกราคม 2554 : 7.

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 2

ดร.ประมวล เพ็งจันทร์.  "เดินสู่อิสรภาพ".  มติชน. 15 ธันวาคม 2553 : 10.

บรรณานุกรมหนังสือพิมพ์เรื่องที่ 3

ศรายุทร  ไชยเมือง. "แสงสว่างในใจ". ไทยรัฐ.  18 ธันวาคม 2553 : 11.

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 176 คน กำลังออนไลน์