ตัวอย่างการให้เหตุผลแบบนิรนัย

 
ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าเหตุที่ให้มาทุกข้อเป็นจริง  แต่ผลที่ได้อาจจะสมเหตุสมผลหรือไม่ก็ได้
         
ตัวอย่าง    1.    เหตุ  1)  คนที่ไม่มีหนี้สิ้น และมีเงินฝากในธนาคารมากกว่า 10 ล้านบาท เป็นเศรษฐี
                                      
2)  ไก่ไม่มีหนี้สิ้น และมีเงินฝากในธนาคาร 12 ล้านบาท
                               
ผล        ไก่เป็นเศรษฐี
                                      
ดังนั้น สมเหตุสมผล

          ตัวอย่าง</