วัยรุ่กับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
  

                                          

ตัวชี้วัดพ ๔.๑ ม๑/๑.๒-เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย-วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ จุดประสงค์หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับวัยปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการ-ภาวะโภชนการขาดสารอาหาร-ภาวะโภชนาการเกิน สาระสำคัญ                                                         อาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงถ้าเรามีภาวะโภชนาการที่ดี  เพราะการได้รับสารอาหารที่มากหรือน้อยเกินไปย่อมก่อให้เกิดภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะทุพโภชนาการชื้นได้

          การได้เรียนรู้ถึงหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการตามหลักการ บัญญัติโดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  จะทำให้สามารถเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 วัยรุ่นกับโภชนาการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ                                            อาหารและโภชนาการเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่จะช่วยเสริมสร้างร่างกายแข็งแรงถ้าเรามีภาวะโภชนาการที่ดี  เพราะการได้รับสารอาหารที่มากหรือน้อยเกินไปย่อมก่อให้เกิดภาวะโภชนาการเกินหรือภาวะทุพโภชนาการชื้นได้           การได้เรียนรู้ถึงหลักการบริโภคอาหารและโภชนาการตามหลักการ บัญญัติโดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  จะทำให้สามารถเลือกบริโภคอาหารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับวัย  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ๑.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร

     คนเรามีสุขภาพที่ดีได้นั้น  การรับประทานอาหารนับเป็นปัจจัยอันดับแรกๆ  ซึ่งจำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านโภชนาการและอาหาร  เพื่อจะได้เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย  อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ

๑.๑  ความหมายของอาหารและโภชนาการ                                                   อาหาร หมายถึง สิ่งที่รับประทานแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย อาจอยู่ในรูปของของเหลวหรือของแข็งก็ได้  หากสิ่งที่ใดที่ได้รับประทานเข่าไปแล้วไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และอาจก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายได้นั้น  ไมจัดว่าเป็นอาหาร

        โภชนาการ  หมายถึง  เนื้อหาวิชาการที่เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  ซึ่งเรียกว่าวิทยาศาสตร์กับอาหารโดยเป็นความสัมพันธุ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโต

๑.๒  คุณค่าของอาหารต่อสุขภาพ       

  การรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชาการจะทำให้ร่างกายได้รับประโยชน์และคุณค่าซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ

1.ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต2.ให้พลังงานและความอดอุ่นแก่ร่างกาย3.ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย4.ช่วยให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้ตามปกติ5.ช่วยให้เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้ร่างกาย๒.ภาวะโภชนาการ              

        ภาวะโภชนาการ หมายถึง  สภาพหรือ สภาพหรือสะภาวะของร่างกาย  อันเนื่องมาจากการบริโภคอาหาร  ซึ่งร่างกายนำอาการที่ได้รับไปใช้เพื่อความเจริญเติบโต  ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายตลอดจนช่วยให้อวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานได้ตามปกติ  โดยมีปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อภาวะโภชนา