ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ทัศนศิลป์

    ประเภทของสถาปัตยกรรม
     ถ้าเราพิจารณาสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งในปัจจุบันและอดีต  เราอาจแบ่งได้  2 ประเภท 

ประเภทที่มนุษย์เข้าไปอยู่อาศัยไม่ได้  ได้แก่  เจดีย์สถูป  อนุสาวรีย์  สถาปัตยกรรมประเภทนี้สร้างขึ้นเพื่อ
สนองความต้องการด้านความเชื่อของมนุษย์  และเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนา

2.  ประเภทที่มนุษย์เข้ามาอยู่อาศัยได้  ได้แก่  อาคารบ้านเรือน  อาคารเรียน หอประชุม เป็นต้น สถาปัตยกรรมเหล่านี้ 
นอกจากจะคำนึงถึงบริเวณว่างภายในที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์แล้วยังต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อม  เช่น  การจัดสวน 
การจัดวางผัง การแบ่งบริเวณ 
รวมถึงการตัดถนนหนทางด้วย
ภาพพิมพ์ (
Printing)
ภาพพิมพ์ หมายถึง งานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการพิมพ์จากแม่พิมพ์หลายชนิด เช่น ไม้ กระดาษ ยาง โลหะ
เป็นต้น  ภาพที่เกิดขึ้นมีลักษณะคล้ายกับงานจิตรกรรมต่างกันที่งานภาพพิมพ์จะต้องสร้างสรรค์ผ่านแม่พิมพ์ การพิมพ์ภาพ
มีหลายเทคนิค 
เช่น พิมพ์พื้นราบ พิมพ์กระจก พิมพ์ตะแกรงไหม พิมพ์กัดกรด พิมพ์
แกะไม้ พิมพ์ร่องลึก เป็นต้น

55555555555555552222222222222222222

ภาพถ่าย (
Photography)

     ภาพถ่าย เป็นการถ่ายภาพที่ต้องใช้เทคนิคแปลกไปจากการถ่ายภาพธรรมดา เป็นภาพที่ชมแล้วเกิดความคิด มีความเจริญ
ทางสติปัญญาและสร้างสรรค์ ไม่ใช่ภาพถ่ายอนาจารหรือภาพถ่ายทั่วไป

สื่อผสม (Mixed Media)

     สื่อผสม เป็นศิลปะทัศนศิลป์ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์เข้าด้วยกัน
ซึ่งอาจจะมีเป็น 2 มิติ หรือ 3
มิติ

 
ประเภทของศิลปะ 
ประเภทของศิลปะสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ
1. วิจิตรศิลป์

       วิจิตรศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่สนองความต้องการด้านอารมณ์และจิตใจเป็นสำคัญ แบ่งได้ 3 ประเภทตามลักษณะการรับรู้ คือ

1.1 ทัศนศิลป์ (Visual Art)  เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามได้ด้วยสายตา จากการ มองเห็น  งานศิลปะส่วนใหญ่

จะเป็นงานทัศนศิลป์  ได้แก่  จิตรกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ภาพพิมพ์  ภาพถ่าย  และสื่อผสม
.2 โสตศิลป์ (Audio Art)  เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามได้ด้วยหู จากการฟังเสียง งานศิลปะ ที่จัดอยู่ในประเภท
โสตศิลป์ ได้แก่
  ดนตรี และ วรรณกรรม

1.3 โสตทัศนศิลป์ (Audiovisual Art)  เป็นงานศิลปะที่รับสัมผัสความงามทางศิลปะได้ทั้งสองทาง  คือ จากการ
มองเห็นและจากการฟัง งานศิลปะประเภทนี้ ได้แก่  ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์  การละคร  และการภาพยนตร์
5555555555555555555555555555555555555555555555555
2. ประยุกต์ศิลป์ (Applied Art)
ประยุกต์ศิลป์  หมายถึง  ศิลปะที่นำไปประยุกต์เข้ากับสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์
เพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญและมีคุณค่าทางความงามอยู่ด้วย  ได้แก่  พาณิชย์ศิลป์  อุตสาหกรรมศิลป์  และมัณฑนศิลป์

       2.1  พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art) เช่น  การออกแบบเครื่องหมายการค้า การออกแบบสิ่งพิมพ์ 
               การออกแบบโฆษณา  การออกแบบฉลากสินค้า    การออกแบบจัดแสดงสินค้า  ฯลฯ ผู้สร้างสรรค์งาน เรียกว่า
               นักออกแบบ (Designer)

2.2  อุตสาหกรรมศิลป์ (Industrial Art)  เช่น  การออกแบบเฟอร์นิเจอร์    เสื้อผ้า    เครื่องประดับ 
               เครื่องแต่งกาย  เครื่องอุปโภค บริโภคต่าง ๆ  ตลอดจนถึงภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ด้วย   ผู้สร้างสรรค์งาน
               เรียกว่า นักออกแบบ (Designer)
.3  มัณฑนศิลป์  (Decorative Art)  เช่น  การจัดตกแต่งภายในบ้าน  อาคาร  สถานที่ต่าง ๆ 
               การตกแต่งภายนอก  การจัดสวน  การจัดนิทรรศการ  การจัดแสดงสินค้า  การแต่งกาย  การแต่งหน้า
               การตกแต่งร้านค้า เป็นต้น  ผู้สร้างสรรค์งาน เรียนว่า  มัณฑนากร (Decorator)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์