รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วลัยภรณ์ ธนวัฒน์

ชื่อเรื่อง          :   รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชื่อผู้รายงาน   :   วลัยภรณ์  ธนวัฒน์ปีการศึกษา     :   2551  บทคัดย่อ                     การศึกษาครั้งนี้ เป็นการสร้างและพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  จำนวน 10 เล่ม  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้    ก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ดยมีประชากรเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนวัดเขาวัง  (แสง  ช่วงสุวนิช)  จำนวน  8  ห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาได้แก่  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2  โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง  ช่วงสุวนิช)  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  40  คน  โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster  Random  Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 30  ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3 ตัวเลือก  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่าที  t-test  (Dependent  )และการหาค่าประสิทธิภาพ  E1 /  E2                    ผลการศึกษาพบว่า                         1.  แบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.60/86.42  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้                         2. นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนรู้สูงกว่าก่อนเรียนรู้                                             3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการคูณ       กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในเกณฑ์   พึงพอใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์