อารยธรรมตะวันตกในยุคกลาง

รูปภาพของ airyzaz


คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะการล่มสลายของจักรวรรดิโรมัน

ก่อนหน้านี้ โรมในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนติน มีอาณาเขตกว้างขวางมาก
จนมีการแบ่งการปกครองเป็นสองส่วนตะวันออกกับตะวันตก
แต่แทนที่จะมีการปกครองที่ดีขึ้น
ทั้งสองฝั่งกับทำสงครามกันเองเพื่อความเป็นใหญ่

จักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 เป็นจักรพรรดิทางด้านตะวันออกที่ทำสงครามชนะ สามารถบุกเข้าโรม
รวมอาณาจักรโรมันไว้เป็นหนึ่งเดียว
แต่ครั้งนี้เมืองหลวงไม่ได้อยู่ที่โรมเสียแล้ว
เนื่องจากว่าคอนสแตนตินเป็นจักรพรรดิด้านตะวันออกก็อยากจะอยู่ที่ด้านตะวัน
ออก เขาจึงย้ายเมืองหลวงไปที่ คอนสแตนติโนเปิล
เมืองท่าปากทางเข้าทะเลดำซึ่งก็ตั้งตามชื่อของเขาเอง ซึ่งเดิมชื่อ
ไบแซนทิอุม หรือ ไบแซนไทน์ (Byzantium) ปัจจุบันคือ อิสตันบุล (ตุรกี)

ในช่วงวาระสุดท้ายคอนสแตนตินก็หันไปพึ่งศาสนาในขณะที่นอนป่วยอยู่บนเตียง
มีเรื่องเล่าว่าครั้งที่คอนแสตนตินจะข้ามแม่น้ำไปยังกรุงโรมในสมัยสงคราม
กลางเมืองเขาได้เห็นนิมิตจากสวรรค์ (ชึ่งก็พึ่งจะแปลความหมายออกตอนนอนป่วย)
เขาทำให้ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาของจักรวรรดิ ซึ่งกฎหมายของพวกโรมันบังคับให้ประชาชนต้องหันมานับถือ ศาสนาคริสต์จึงแพร่หลายในยุโรป

ค.ศ.476
เผ่าเยอรมันปลดจักรพรรดิองค์สุดท้ายของโรมันตะวันตก
ถือเป็นการสิ้นสุดจักรวรรดิโรมัน ดินแดนยุโรปจึงแยกแยกออกเป็นอาณาจักร
ชนเผ่าต่าง ๆ เกิดความวุ่นวายทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ชนเผ่าที่สำคัญได้แก่ แฟรงค์ ออสโตรกอธ ลอมบาร์ด แองโกล-แซกซอน เบอร์กันเดียน วิสิกอธ แวนดัล เป็นต้นค.ศ.800 พระเจ้าชาร์เลอมาญ ได้รวบรวมดินแดนในยุโรปเป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ได้รับการอภิเษกจากสันตะปาปา ภายใต้ชื่อ "จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (Holy Roman Empire)"
หลังสิ้นสมัยพระเจ้าชาร์เลอมาญ ยุโรปถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน ต่อมากลายเป็น ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี


ระบบฟิวดัล Feudalism

หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านาย lord กับ ข้า
ในเรื่องเกี่ยวกับการหาผลประโยชน์ของที่ดิน
เริ่มจากกษัตริย์มอบที่ดินให้ขุนนาง เพื่อตอบแทนความดีความชอบ
ขุนนางทำหน้าที่ปกครองผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่ดิน
และมีพันธะต่อกษัตริย์โดยส่งคนไปช่วยรบลักษณะสำคัญของระบบนี้คือการจัดสรรที่ดินตามระดับชั้น เป็นทอด ๆ
ส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีระหว่าง นาย กับ ข้า โดยตรง
กษัตริย์จึงไม่มีอำนาจในการควบคุมประชาชนจริง ๆ

การจัดระเบียบที่ดินโดยขุนนางจะสร้างปราสาท เพื่อเป็นศูนย์กลาง รอบนอกเป็นหมู่บ้าน
มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเกือบครบวงจร
ผลิตสิ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชิวิต รวมถึงการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เหล่านี้ถูกเรียกว่าระบบ “แมเนอร์” (Manor)

คริสตศาสนาหลังสมัยพระเจ้าคอนสแตนติน ได้ประกาศให้ชาวโรมันนับถือศาสนาคริสต์ คริสตจักร
จึงเป็นสถาบันที่พึ่งทางใจและเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์
มีประสิทธิภาพ เป็นระบบระเบียบ และมีความเข้มแข็ง องค์สันตะปาปา
เป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุด สามารถกำหนดนโยบายทุกอย่าง รวมถึงการเมือง

ในยุคแรก ๆ คริสตจักรร่วมมือกับจักรวรรดิ์ ในการเรื่องการเมืองการปกครอง
ทำให้มีอิทธิพลสูงสุด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งภูมิปัญญา ต่าง ๆ

นอกจากนี้ องค์สันตะปาปา ยังมีอำนาจกระทำ “บัพชนียกรรม”
บุคคลใดก็ตามที่ต้องสงสัยว่ามีความเห็นขัดแย้ง
กระทำการไม่เป็นไปตามคำสั่ง หรือนโยบายของคริสตจักร
คือการขับไล่ให้ออกจากศาสนา ซึ่งถือเป็นโทษสูงสุด
ทำให้ทุกคนเกรงกลัวการลงโทษ

ค.ศ.955จักรพรรดิออตโต ที่ 1 ของเยอรมัน สถาปนาเป็น Holy Romans Empire H.R.E.
แต่เกิดการขัดแย้งเรื่องอำนาจกับคริสตจักร ส่งผลให้ต่อสู้ชิงอำนาจ
และเยอรมันเป็นฝ่ายพ่ายแพ้
ทำให้จักรพรรดิองค์ต่อมาต้องขึ้นกับคริสตจักรโดยสิ้นเชิง

ศตวรรษที่9-14 ระบบสวามิภักดิ์ พัฒนาสูงสุด ขุนนางท้องถิ่นมีอิทธิพล และอำนาจ
สามารถต่อรองกับกษัตริย์ได้
ทำให้เกิดการเมืองแบบหลายศูนย์อำนาจขึ้นทั่วยุโรป

ระหว่างนี้เกิดสงครามครูเสดขึ้น ค.ศ.1095-1291

สงครามครูเสด

สงครามครูเสด (The Crusades) คือ สงครามระหว่างศาสนา
ซึ่งอาจหมายถึงสงครามระหว่างชาวคริสต์ต่างนิกายด้วยกันเอง
หรือชาวคริสต์กับผู้นับถือศาสนาอื่นก็ได้
แต่โดยส่วนใหญ่มักหมายถึงสงครามครั้งใหญ่ระหว่างชาวมุสลิมและชาวคริสต์
ในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13


ในตอนเริ่มสงครามนั้นชาวมุสลิมปกครองดินแดนศักดิ์สิทธิ์ อยู่
ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญของสามศาสนาได้แก่ อิสลาม ยูได และ คริสต์
ในปัจจุบันดินแดนแห่งนี้คือ ประเทศอิสราเอล หรือ ปาเลสไตน์
ค.ศ.1055 เมื่อพวกเซลจูคเติร์กเข้ามายึดครองเมืองแบกแดด
พวกสุลต่านไม่ได้ปฏิบัติต่อชาว คริสเตียนเหมือนเช่นเคย
พวกคริสเตียนในยุโรปจึงโกรธมาก

ค.ศ.1095 องค์สันตะปาปาออร์บานที่ 2
(Pope Urban II)ได้เรียกประชุมขึ้นที่เคลอร์มองต์ ใน
ได้ประกาศให้ทำสงครามครูเสดต่อ "พวกนอกศาสนา"
(ซึ่งพวกคริสเตียนในเวลานั้นหมายถึงบรรดามุสลิมีนโดยเฉพาะ)
องค์สันตะปาปาได้ปลุกระดมให้พวกคริสเตียนเข้าร่วมในสงครามครูเสด โดยประกาศว่า

"ผู้ใดถือไม้กางเขนหรือประดับไม้กางเขนเพื่อไปในสงครามครูเสด
ย่อมถูกยกเว้นจากการถูกฟ้องร้องเรื่องหนี้สิน ไม่ต้องเสียภาษี
และบุคคลภาพผู้นั้นอยู่ในพิทักษ์ของศาสนจักร
ถูกไถ่บาปทั้งหมดและจะได้เข้าสวนสวรรค์อันสถาพร"

การเริ่มรณรงค์ดังกล่าวนี้เอง เป็นที่มาของสงครามศาสนา หรือ "สงครามครูเสด"สงครามครูเสดเพื่อยึดครองแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ครั้งแรก

อีกตำนานกล่าวว่า เนื่องจากพวกคริสต์กลุ่มหนึ่งมีความเชื่อกันว่า
โลกนี้จะถึงการอวสานเมื่อครบ ค.ศ. 1000 เรียกว่า Millennium
และเชื่อว่าพระเยซูพร้อมด้วยสาวกจะเสด็จมาโปรดชาวโลกในวันนั้น

พวกคริสเตียนจำนวนมากจึงได้ละถิ่นฐานบ้านช่องของตนเดินทางไปชุมนุมกันใน
ปาเลสไตน์ เพื่อรอวันโลกแตก แต่เมื่อถึง ค.ศ. 1000
โลกไม่ได้อวสานตามที่พวกนี้คิดไว้
ประกอบกับพวกคริสต์จำนวนมากไม่ได้รับการปฏิบัติด้วยดีจากพวกสัลยูก
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจปกครองอยู่ในเวลานั้น

พวกคริสเตียนนี้เมื่อกลับบ้านไปแล้ว(คือทวีปยุโรป) ต่างพกเอาความเคียดแค้น
ไปเล่าเรื่องแล้วแต่งเติมสิ่งที่ได้ประสบในปาเลสไตน์ให้พวกคริสเตียนด้วยกันฟัง
มีคริสเตียนคนหนึ่ง ชื่อ ปิเตอร์ ได้ฉายาว่า ปิเตอร์ เดอะ เฮอร์มิต
(ปิเตอร์ นักพรต ถือไม้เท้าท่องเที่ยวไปในเมืองต่าง ๆ ในทวีปยุโรป
ได้ป่าวประกาศข่าวเรื่องที่พวกคริสเตียนไปอยู่ในปาเลสไตน์เพื่อรอวันโลกแตก
แล้วได้รับการข่มเหงจากพวกสัลยูก
พร้อมทั้งได้ปลุกระดมให้พวกคริสเตียนรวมกำลังกันไปตีปาเลสไตน์กลับคืนมา)

สงครามครูเสด มีการทำสงครามและพักรบ เป็นช่วง ๆ หลายครั้ง ยุติลงเมื่อ ค.ศ.1291
เมื่อพวกครูเสดถูกอียิปต์ยึดครอง
ทำให้กองทัพจากยุโรปไม่สามารถเอาชนะจักรวรรดิมุสลิมได้

กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในศึกครั้งนี้ อาทิ พระเจ้าริชาร์ด ใจสิงห์ (Richard the lionheart) อังกฤษ และ ซาลาดิน ของฝั่งอิสลามกำเนิดชาติรัฐ

(เริ่มประวัติการก่อตั้งเป็นประเทศต่าง ๆ ในยุโรป)

ค.ศ.1273จักรพรรดิเป็นตำแหน่งไม่มีอำนาจ ขุนนางและผู้ครองแคว้นต่าง ๆ
แตกแยกออกเป็นรัฐเล็กรัฐน้อย ระบบศักดินาเริ่มเสื่อมสลาย
เกิดสงคามระหว่างขุนนาง ภายในประเทศ

ศตวรรษที่ 14-15ขุนนางเริ่มเสื่อมอำนาจ เปิดโอกาสให้ระบบกษัตริย์รวบรวมก่อตั้งเป็น
“ชาติรัฐ” ขึ้นมา ระหว่างนี้เกิดสงครามร้อยปี
ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสขึ้น


สงครามร้อยปี

สงครามร้อยปีเป็นความขัดแย้งระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส นาน 116 ปี นับ ค.ศ. 1337 ถึง 1453

เริ่มจากการอ้างสิทธิ์ของกษัตริย์อังกฤษเหนือบัลลังก์ฝรั่งเศส
คำที่นักประวัติศาสตร์ใช้นิยามสงครามความขัดแย้งแบ่งได้สามถึงสี่ช่วง คือ
สงครามยุคเอ็ดเวิร์ด(Edwardian War 1337-1360) สงครามยุคแครอไลน์ (Caroline
War 1369-1389) สงครามยุคแลงคาสเตอร์ (Lancastrian War 1415-1429)

อังกฤษกับฝรั่งเศสเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน
ชาวนอร์มังดีบุกไปชิงราชบังลังก์ที่เกาะอังกฤษเพราะยังอยากที่จะได้ดินแดน
ของบรรพบุรุษกลับมาอีกครั้ง อังกฤษกับฝรั่งเศสจึงทำสงครามกันเรื่อยมา


ช่วงหลังของสงครามอังกฤษสามารถบุกเข้าไปยึดดินแดนของฝรั่งเศสได้จนเกือบจะสิ้นชาติ แต่ก็มีการมาถึงของหญิงสาว “ฌานดาร์ค” (โจนออฟอาร์ค) Jon of Arc สาวชาวนาผู้ได้รับนิมิตจากพระเจ้าให้นำฝรั่งเศสไปสู่เอกราชจากพวกอังกฤษ

แต่ไม่ทันที่จะจบสงคราม โจน ก็ถูกฝรั่งเศสทรยศ
จับตัวส่งไปให้อังกฤษเผาทั้งเป็น ในข้อหาว่าเป็นแม่มด
แต่การกระทำของโจนก็ไม่เสียเปล่าพวกฝรั่งเศสขับไล่อังกฤษออกจากประเทศได้
สำเร็จนักปราชญ์แห่งยุค

เซนต์ออกัสติน ค.ศ.354-430 เขียนเรื่อง The city of god เป็นวรรณกรรมทางศาสนาที่มีอิทธิพลต่อแนวคิดของชาวคริสต์
เซนต์โธมัส อะไควนัส ค.ศ.1224-1274 เขียนเรื่อง Summa Theological เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและศรัทธาอย่างมีเหตุผล

การล่มสลายของกรุงคอนสแตนติโนเปิล (โรมันตะวันออก)

หลังจากการล่มสลายของกรุงโรม โรมันทางฝั่งตะวันออกก็ค่อยๆ
ลืมเลือนความยิ่งใหญ่ของตัวเองในฟากตะวันตกไปหมด จักรพรรดิองค์ต่อๆ
มาก็ไม่ใช่คนจากอิตาลีอีกต่อไป แต่เป็นชาวกรีกดั้ง
เดิมที่อยู่มาก่อนพวกโรมัน

พวกกรีกเมื่อไม่รู้สึกถึงคุณค่าของความเป็นโรมันก็ตั้งชื่ออาณาจักรใหม่เป็น “ไบแซนไทน์” (Byzantine) ตามชื่อเก่าของเมืองคอนสแตนติโนเบิลเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในยุโรปยุคมืด

แต่ชาวอาหรับที่ขยายอำนาจออกมาก็ทำให้ไบแซนไทน์เสื่อมอำนาจลงเรื่อยๆ
จนในที่สุดก็มาเสียกรุงให้กับชาวเติร์ก (Turk)
ทำให้กรุงไบเซนติอุมกลายเป็นเมืองหลวงในชื่อ อิสตันบูล (Istanbul) จนถึงปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์