หลักการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รูปภาพของ pkrucomed512_214

หลักการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลักการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

การวัดผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียน ( Achievement ) คือการวัดความรู้ ทักษะ หรือการวัดความสามารถของผู้เรียนตามจุดมุ่งหมายและเนื้อหาของรายวิชาต่างๆที่กำหนดไว้ในหลักสูตร โดยมากจะใช้วัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยของรายวิชาต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ฯลฯ ความรู้จำเป็นที่เกี่ยวกับการเขียนข้อสอบวัดผลสัมฤิทธิ์ทางการเรียนได้แก่

 

ลักษณะผ