แบบฝึกหัดที่ 3

 

 

Choose the best answer.

1. Gordon ... very little when there are strangers present.
       a. had always said
       b. always says
       c. is always saying
       d. was always saying

2. Our football team ... every match so far this year, but we still have three games to play.
       a. was winning
       b. had won
       c. wins
       d. has won

3. Now he ... a book about Indonesia. I don’t think he will finish it.
       a. is writing
       b. has writing
       c. wrote
       d. writes

4. I ...him for ages, but his mother ... him sometimes.
       a. met…sees
       b. did not meet ... has seen
       c. haven’t met ... sees
       d. haven’t met ... saw

5. The dog is still wet. It ... out of the rain.
       a. was only just coming
       b. only just comes
       c. has only just come
       d. had only just come

6. George ... cigarettes since his doctor told  him to stop.
       a. hasn’t smoked
       b. didn’t smoke
       c. doesn’t smoke
       d. isn’t smoking

7. The gardener ... here for at least six months.
       a. works
       b. is working
       c. has been working 
       d. was working

8. We ... all our money so we cannot buy anything else.
       a. had spent
       b. have spent
       c. spend
       d. had spending

9. We ... in Chiang Mai from 1980 to 1984.
       a. lived
       b. are living
       c. have lived
       d. had lived

10. They ... in the garden when the rain ... to fall.
       a. were sitting ... began
       b. are sitting ... began
       c. have been sitting ... has begun
       d. sat ... begins

เฉลยแบบฝึกหัดที่ 3
     1. b.
     2. d.
     3. a.
     4. c.
     5. c.
     6. a.
     7. c.
     8. b.
     9. a.
     10. a.

 

สร้างโดย: 
น.ส.สุภัทรา บุญดี,น.ส.สุปราณี ดำสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์