แบบฝึกหัด บุคคลสำคัญ

 

   
   

แบบฝึกหัด 

 ๑.  พ่อขุนรามคำแหงได้