จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คัดเรียนวิทยาศาสตร์จิตวิทยา

         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(หลักสูตรนานาชาติ)เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 40 คน สำหรับปีการศึกษา 2554 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ที่มีคะแนนผลการเรียนดังนี้
         1.1มีคะแนนผลการเรียน The International Baccalaureate Diploma (IB) ไม่ต่ำกว่า 28 ตามระบบของ International Baccalaureate Organization หรือ
         1.2มีคะแนนผลการเรียน The Advanced Placement Program (AP) ไม่ต่ำกว่า rank ที่ 70 ตามมาตรฐานของ The College Board
         2.สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องยื่นเอกสารตามหัวข้อข้างล่างให้ครบทั้ง หมด ดังนี้
         2.1มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         -TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 570 หรือ
         -TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 237 หรือ
         -TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 85 หรือ
         -IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 หรือ
         -CU-TEP ซึ่งเทียบเป็นคะแนน -TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 570 
         2.2มีตะแนนสอบวัดความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษและความถนัดทางคณิตศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
         -CU-AAT (Verbal Section และ Math Section) โดยจะต้องมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 950 หรือ
         -SAT1 (Critical Reading Section และ Math Section) โดยจะต้องมึคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 950 ในการยื่นคะแนนผลการทดสอบ CU-AATหรือ SAT1 จะต้องเป็นคะแนนสอบที่มาจากการสอบครั้งเดียวกัน และเป็นคะแนนสอบที่ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
         2.เป็นผู้มีความประพฤติดีและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
         หลักฐานการสมัคร
         1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป
         2.ใบรายงานผลการศึกษา (Transcripts)
         3.ผลการทดสอบตามคุณสมบัติทุกข้อ
         4.ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
         5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
         6.สำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน
         หมายเหคุ ต้องยื่นหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบทุกข้อ มิฉะน้นคณะจิตวิทยาจะไม่รับพิจารณาการสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสั้น
         สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.psy.chula.ac.th/JIPP และสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้น 16 อาคารวิทยกิตติ์ คณะจิตวิทยา โทรศัพท์ 0-2218-9912 (เว้นวันหยุดราชการ)


ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์