เฉลยข้อ8

 

8.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงที่มาของอานาจอธิปไตยไว้อย่างไร

  ก. อำนาจอธิปไตยเป็นของรัฐบาล                                     ข. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 
  ค. อำนาจอธิปไตยเป็นของผู้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง          ค. อำนาจอธิปไตยเป็นของผู้มีอำนาจ

เฉลย   ข้อ . อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย 

     อำนาจอธิปไตย (Sovereignty) หมายถึง อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศและอำนาจยิ่งใหญ่เหนืออำนาจทั้งปวง ที่ว่าเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนั้น หมายถึง อำนาจในการออกกฎหมาย อำนาจในการกำหนดนโยบายการเมือง การปกครอง การบริหาร การดำเนินกิจการระหว่างประเทศ การบังคับ การให้เป็นไปตามกฎหมาย และอำนาจในการพิจารณาคดี กล่าวโดยสรุปก็คือ อำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ               

     รัฐธรรมนูญบัญญัติว่า “อำนาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย” หมายความว่า คนไทยทุกคนในฐานะที่เป็นส่วนรวมต่างเป็นที่มาของอำนาจอธิปไตย คำว่า “ปวงชนชาวไทย” หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทยทุกคน ไม่ว่าจะได้สัญชาตินั้นมาโดยการถือกำเนิดในแผ่นดินไทยตามหลักดินแดน โดยการเป็นบุตรของผู้มีสัญชาติไทยอยู่แล้วตามสายโลหิต โดยการแปลงสัญชาติหรือการถือสัญชาติตามสามีก็ตาม ทั้งนี้หลักการได้สัญชาติไทยย่อมเป็นไปตามพระราชบัญญัติสัญชาติ พ. ศ. 2508 ปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนี้ ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในไทยหรือนอกราชอาณาจักรไทย ย่อมเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยด้วยกันทั้งสิ้น 
 

แบบทดสอบ

สร้างโดย: 
นายธานินทร์ พร้อมสุข และ นางสาวภาชินี ผลงามเนตรอรุณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์