สถิติ-----------> แบบทดสอบ

แบบทดสอบ
เรื่อง สถิติ
คำชี้แจง  1. ข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ ก, ข, ค และ ง จำนวน 11 ข้อ
2. ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
คนกลุ่มหนึ่งมีอายุแตกต่างกันดังนี้ 26, 34, 40, 26, 32, 22 ปี (ใช้ตอบข้อ 1-2)
1.  จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของเด็กกลุ่มนี้
ก.  30
ข.  34
ค.  36
ง.  40
2.  อีก 5 ปีข้างหน้า อายุเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้จะเป็นเท่าใด
ก.  45
ข.  40
ค.  35
ง.  30
3.  อุมาพรบันทึกน้ำหนักตัวของเขา 8 ครั้ง หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ 53 กิโลกรัม น้ำหนักที่ทำการบันทึก 7 ครั้ง คือ 57, 55, 45, 60, 45, 55, และ 62 ในการบันทึกครั้งที่ 8 น้ำหนักเขาควรจะเป็นเท่าไร
ก.  50  กิโลกรัม
ข.  52  กิโลกรัม
ค.  45  กิโลกรัม
ง.  48  กิโลกรัม
4.  กำหนดให้ข้อมูลเป็นดังนี้ 4, 18, 15,  10,  และ 8 มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด
ก.  10
ข.  10.5
ค.  8
ง.  15
5.  กำหนดให้ข้อมูลเป็นดังนี้ 12, 8, 15,  14,  3 และ 9 มัธยฐานของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด
ก.  14
ข.  15
ค.  10.5
ง.  12
6.  ข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้  27, 15, 16, 28, 28, 30 และ 29 ฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ตรงกับ
ข้อใด
ก.  30
ข.  29
ค.  28
ง.  27
7.  กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ 7, 5, 4, 5, 6 และ 2 แล้วฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด
ก.  5
ข.  4
ค.  6
ง.  ไม่มีฐานนิยม
8.  กำหนดข้อมูลชุดหนึ่งเป็นดังนี้ 1, 2, 3, 4, 5 แล้วฐานนิยมของข้อมูลชุดนี้ตรงกับข้อใด
ก.  1
ข.  2
ค.  3
ง.  ไม่มีฐานนิยม
9.  รายได้ต่อวัน (บาท) ของพนักงาน 5 คน คือ 158, 189, 265, 191, 127 ข้อใดถูกต้อง
ก.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตรายได้ คือ 187
ข.  ฐานนิยม คือ 265
ค.  มัธยฐาน คือ 191   
ง.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตคือ 186
10.  นักเรียน 8 คน วัดความสูง (เซนติเมตร) ดังนี้ 147, 152, 155, 146, 150, 155, 156, 158, ถ้าตัวกลางเลขคณิตของความสูงได้ A เซนติเมตร ค่ามัธยฐานเท่ากับ B และค่าฐานนิยมเท่ากับ C แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.  A<B<C
ข.  B<A<C
ค.  C<B<A
ง.  C<A<B
11.  ถ้าส่วนสูงของเด็ก 8 คน วัดเป็นเซนติเมตร ได้ดังนี้ 110, 120, 110, 108, 112, 110, 112, 118 แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าน้อยกว่ามัธยฐาน
ข.  ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่ามากกว่ามัธยฐาน
ค.  ฐานนิยมมีค่ามากกว่ามัธยฐาน
ง.  ฐานนิยมมีค่ามากกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิต

เฉลยคำตอบ  1. ก      2. ค      3. ค       4.  ก        5.  ค      6. ค        7. ก         8. ง         9. ง        10.  ก       11.  ข

สร้างโดย: 
สิริลัคน์&นรินทร์โชติ