โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรโดยมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2553 ที่กำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ใน 8 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร จำนวน 5 คน และอีก 7 สาขาวิชา ได้แก่ กีฏวิทยา ปฐพีศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และสัตวศาสตร์ จำนวน 45 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
         2. เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2553 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เท่านั้น ที่กำลังจะเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือโดยมีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รวมกัน ไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในชั้น ม. 4 และ ม. 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 รวมทั้งเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขต 17 จังหวัดพัฒนาภาคเหนือ
         3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
         หลักฐานการสมัคร
         1. ใบสมัครพร้อมคำรับรองของผู้บริหารโรงเรียนของผู้สมัคร
         2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 3 x 4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3
รูป เขียนชื่อ นามสกุล ไว้ด้านหลังของรูปด้วย
         3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
         ทุนการศึกษา
         ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร จะได้รับพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา
         1. ทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในระดับปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 80,000 บาท โดยจ่ายให้เป็นรายปี ๆ ละ 20,000 บาท ซึ่งจะพิจารณาจากคะแนนการสอบคัดเลือก
         2. ทุนการศึกษาอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         สถานที่รับใบสมัคร
         ให้ผู้สมัครสอบติดต่อขอรับใบสมัครสอบ ณ โรงเรียนที่ผู้สมัครสอบกาลังศึกษาอยู่ และหากใบสมัครสอบที่ส่งมาพร้อมนี้ไม่เพียงพอ อนุญาตให้ทางโรงเรียนถ่ายเอกสารได้
         สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน พร้อมเงินค่าสมัครสอบ คนละ 500 บาท ณ ที่ทำการรับสมัครของโรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คณะเกษตรศาสตร์http://www.agri.cmu.ac.thผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์