โครงงานคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ kittika

ความหมายของโครงงาน
-โครงงาน(Project  Approach)คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้  ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจ   โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นๆไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบโดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาถับผู้เรียนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าดำเนินงานแบบแผนกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนเสนอผลงานซึ่งอาจทำเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มโครงงานคือการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้งหรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากขึ้นโดยใช้กระบวนการวิธีการที่ศึกษาอย่างป็นระบบเป็นขั้นตอนมีการวางแผนในการศึกษาอย่างระเอียดปฏบัติงานตามแผนที่วางไง้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

โครงงานมี 4ประเภท
-โครงงานสำรวจ  รวบรวมข้อมูล
-โครงงานค้นคว้าทดลอง
-โครงงานศึกษาค้นค้า   คิดค้นทฤษฎีหรือแนงคิดใหม่ๆ
-โครงงานสิ่งประดิษฐ์
-โครงงานสำรวจ  รวบรวมข้อมูล  เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล  นำมาเข้ากระบวนการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่และนำเสนออย่างมีแบบแผนทั้งนี้จุดที่สำคัญก็คือต้องชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมุลที่ได้สำรวจและรวบรวมได้
-โครงงานศึกษาค้นคว้าคิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ  เป็นโครงงานที่ต้องนำเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ที่ยังไม่เคยใครคิดมาก่อนหรือว่านำเสนอหลักฐานใหม่เพื่อแย้งหรือขยายความทฤษฎีที่มีอยู่เดิมซึ่งจะต้องผ่านการพิสูจน์มาอย่างชัดเจน
-โครงงานสิ่งประดิษฐ์  เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการนำความรู้และทฤษฎีต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนทั้งนี้อาจเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้

รายระเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1.แนวคิด   ที่มาและความสำคัญ
2.วัตถุประสงค์
3.หลักการและทฤษฎี
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน
5.แผนปฏิบัติการ
6.ผลที่คิดว่าจะได้รับ
7.เอกสารอ้างอิง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์