โครงงานคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ kittika

ความหมายของโครงงาน
-โครงงาน(Project  Approach)คือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้  ผู้เรียนได้ทำการศึกษาค้นคว้าฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถความถนัดและความสนใจ   โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือกระบวนการอื่นๆไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบโดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาถับผู้เรียนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าดำเนินงานแบบแผนกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนเสนอผลงานซึ่งอาจทำเป็นบุคคลหรือเป็นกลุ่มโครงงานคือการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้งหรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นให้มากขึ้นโดยใช้กระบวนการวิธีการที่ศึกษาอย่างป็นระบบเป็นขั้นตอนมีการวางแผนในการศึกษาอย่างระเอียดปฏบัติงานตามแผนที่วางไง้จนได้ข้อสรุปหรือผลสรุปที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้นๆ

โครงงานมี 4ประเภท
-โครงงานสำรวจ  รวบรวมข้อมูล
-โครงงานค้นคว้าทดลอง
-โครงงานศึกษาค้นค้า   คิดค้นทฤษฎีหรือแนงคิดใหม่ๆ
-โครงงานสิ่งประดิษฐ์
-โครงงานสำรวจ  รวบรวมข้อมูล  เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูล  นำมาเข้ากระบวนการจำแนกออกเป็นหมวดหมู่และนำเสนออย่างมีแบบแผนทั้งนี้จุดที่สำคัญก็คือต้องชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อมุลที่ได้สำรวจและรวบรวมได้
-โครงงานศึกษาค้นคว้าคิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ  เป็นโครงงานที่ต้องนำเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีใหม่ที่ยังไม่เคยใครคิดมาก่อนหรือว่านำเสนอหลักฐานใหม่เพื่อแย้งหรือขยายความทฤษฎีที่มีอยู่เดิมซึ่งจะต้องผ่านการพิสูจน์มาอย่างชัดเจน
-โครงงานสิ่งประดิษฐ์  เป็นโครงงานที่มีวัตถุประสงค์ในการนำความรู้และทฤษฎีต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการสร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนทั้งนี้อาจเป็นการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ทั้งหมดหรือเป็นการแก้ไขปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ได้

รายระเอียดเกี่ยวกับโครงงาน
1.แนวคิด   ที่มาและความสำคัญ
2.วัตถุประสงค์
3.หลักการและทฤษฎี
4.ขั้นตอนการดำเนินงาน
5.แผนปฏิบัติการ
6.ผลที่คิดว่าจะได้รับ
7.เอกสารอ้างอิง