ม.บูรพา สระแก้ว รับตรงภาคปกติ 570 คน

         มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 570 คน  รับสมัคร ทางไปรษณีย์ (ส่ง EMS) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 20พฤษภาคม 2554 หรือสมัครด้วยตนเอง ณ   วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่้วันนี้ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554


         คุณสมบัติทั่วไป
         1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี ๖ หรือเทียบเท่า
         2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
         3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาของผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด


         คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
         คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)
         - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง
         - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไปเป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน
         - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน
         - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีทีี  6 หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เป็นบุคคลที่ตาบอดสี
         คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)
         - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นบุคคลที่ีสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง
         ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เทียบโอน)
         - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นบุคคลที่ีสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย ทางด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือสาขาที่ีเกี่ียวข้อง


         หลักฐานประกอบการรับสมัคร
         1. ใบสมัครประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
         2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
         3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงผลการเรียนเป็นปัจจุบัน จำนวน 1  ฉบับ
         4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
         5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
         6. ใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
         7. สำเนาหลักฐานการเปลี%ยนชื%อหรือนามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
         8. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ธนาณัติ จำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายในนามของ นางสาวจุไรรัตน์ พยัฆศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่อยู่  254  หมู่ 4 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160  ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
         สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sakaeo.buu.ac.th/pdf/joinnormal54.pdfผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 4 คน และ ผู้เยี่ยมชม 303 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr12765
  • dolla
  • nbr13905
  • Kaesorn