ม.บูรพา สระแก้ว รับตรงภาคปกติ 570 คน

         มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 570 คน  รับสมัคร ทางไปรษณีย์ (ส่ง EMS) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 20พฤษภาคม 2554 หรือสมัครด้วยตนเอง ณ   วิทยาเขตสระแก้ว ตั้งแต่้วันนี้ถึง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2554


         คุณสมบัติทั่วไป
         1. สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี ๖ หรือเทียบเท่า
         2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี
         3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         4. คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชาของผู้เข้ารับการศึกษาให้เป็นไปตามที่คณะกำหนด


         คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา
         คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)
         - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง
         - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการบริหารทั่วไปเป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน
         - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือเทียบเท่าในทุกแผนการเรียน
         - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นบุคคลที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีทีี  6 หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือ ศิลป์ - คำนวณ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เป็นบุคคลที่ตาบอดสี
         คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (4 ปี)
         - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นบุคคลที่ีสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง
         ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เทียบโอน)
         - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เป็นบุคคลที่ีสำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าในชั้นปีสุดท้าย ทางด้านเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ หรือสาขาที่ีเกี่ียวข้อง


         หลักฐานประกอบการรับสมัคร
         1. ใบสมัครประเภทรับตรงโดยมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
         2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป
         3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงผลการเรียนเป็นปัจจุบัน จำนวน 1  ฉบับ
         4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
         5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
         6. ใบรับรองการตรวจร่างกายจากแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
         7. สำเนาหลักฐานการเปลี%ยนชื%อหรือนามสกุล จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
         8. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ ธนาณัติ จำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายในนามของ นางสาวจุไรรัตน์ พยัฆศรี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ที่อยู่  254  หมู่ 4 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 27160  ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
         สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sakaeo.buu.ac.th/pdf/joinnormal54.pdfผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อในเว็บของท่าน กรุณาระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวนิตยสารการศึกษาวันนี้" หรือค้นหาข้อมูลข่าวทุนและเรียนต่อได้ที่ www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 313 คน กำลังออนไลน์