องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ

องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ – มีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโนเที่ยงธรรม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -ตรวจสอบและรายงานการกระทำ หรือละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่คณะรัฐมนตรีในปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกฏหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไปนี้

1.นายกรัฐมนตรี 

2.รัฐมนตรี

3. สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

4. สมาชิกวุฒิสภา

 5. ข้าราชการเมืองอื่น

6. ผู้บริหารและสมาชืกสภาท้องถิ่น

มีหน้าที่ ยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ทุกครั้งที่ได้รับตำแหน่ง หรือพ้นตำแหน่ง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

 ที่มา

 1. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของรัฐสภา ประธานวูฒิสภาเป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการฯ

2.คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกัยฃนปราบปรามทุจิต แห่งชาติ มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย ประธานฏีกา,ประธานศาลรัฐธรรมนูญ,ประธานศาลปกครองสูงสุด ,ประธานสภาผู้แทนราษฏรและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร ทำหน้าที่สรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ จำนวน 9 คน เสนอต่อประธานวุฒิสภา

 3.วูฒิสภาให้ความเห็นชอบและประธานวุฒิสภานำความกราบบังคมทูลพระมหากษัตริย์เพื่อทรงแต่งตั้ง จำนวน – ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จำนวน 1คน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติจำนวน 8 คน วาระ 9 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพียง 1 วาระ

หน้าที่ 

1 ไต่สวนและวินิจฉัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง หรือข้าราชการตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป ร่ำรวยผิดปกติ การกระทำฐานทุจริตต่อหน้าที่

2.ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อส่งไปยังศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

3.ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของนายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี, ส.ส.,ส.ว.,ข้าราชการเมือง , ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

 4.กำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

สร้างโดย: 
นาย ชาญชัย เปี่ยมชาคร และ นางสาว ชลวรรณ คงคล้าย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 291 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • mayah
  • sss29925