จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับตรงแพทย์-ทันตะ

          คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2552 โดยวิธีรับตรง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 รวมจำนวน 123 คน
          จำนวนรับ
          -โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จำนวน 70 คน
          -โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน 20 คน ดังนี้ จังหวัดชลบุรี 6 คน จังหวัดระยอง 5 คน จังหวัดตราด 1 คน จังหวัดจันทบุรี 2 คน จังหวัดนครปฐม 3 คน จังหวัดสมุทรปราการ 2 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คน
          -โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา) จำนวนไม่เกิน 3 คน
          -โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 30 คน
          คุณสมบัติเฉพาะแต่ละโครงการของคณะแพทยศาสตร์
          โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
          1.เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คือ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา นครปฐม ลพบุรี รวม 9 จังหวัด โดย
          ก.มีหรือเคยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดในเขตรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทไม่น้อยกว่า 1 ปี ตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันสมัคร หรือบิดามารดาต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนั้นไม่น้อยกว่า 1 ปีติดต่อกันนับถึงวันสมัคร หรือ
          ข.เคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัคร
          2.มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4-6 (ปพ.1:4) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอด 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือใบระเบียนแสดงผลการเรียนทุกภาคเรียน สำหรับนักเรียนในโครงการส่งเสริม และพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ในการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาทุกภาคตลอดชั้นปีที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 2.75
          3.ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี หรือตามระเบียบของราชการ
          โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
          1.เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท คือ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด พระนครศรีอยุธยา นครปฐม รวม 7 จังหวัด โดยมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดมาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามหลักฐานทะเบียนบ้าน หรือบิดามารดาต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอนั้นไม่น้อยกว่า 5 ปีติดต่อกันนับถึงวันรับสมัคร ตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ให้ความสำคัญกับนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในระดับอำเภอที่มีความขาดแคลนแพทย์
          2.มีใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ปพ.1:4) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โดยได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกวิชาตลอด 4 ภาคเรียนตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป
          3.ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ผู้รับทุนต้องปฏิบัติงานชดใช้ทุนภายหลังสำเร็จการศึกษาเป็นระยะเวลา 12 ปี หรือตามระเบียบของราชการ
          ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะได้รับเงินสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราค่าใช้จ่ายจริงของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่เกินปีละ 40,000 บาท ตลอดระยะเวลาศึกษา 6 ปี นอกจากนี้ยังได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการยังชีพสำหรับเป็นค่าเช่าหอพักตามจ่ายจริงแต่ไม่เกินเดือนละ 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเดือนละ 5,000 บาท ตลอดระยะเวลาของการศึกษา 6 ปี
          โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
          1.เป็นนักเรียนสอบแข่งขันรอบที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมครั้งที่ 1 (ชีววิทยา) ในการคัดนักเรียนเข้าโครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี พ.ศ.2552 ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และเป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2551
          2.ต้องไม่เป็นผู้รับทุนของโครงการอื่น ๆ
           โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข        
          1.ต้องมีคุณสมบัติที่พร้อมจะเข้ารับราชการได้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว
          2.ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการร่วมผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ก่อนเข้าศึกษาต้องสามารถทำสัญญาผูกพันฝ่ายเดียวหรือสัญญาปลายเปิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2543 คือเป็นสัญญาที่กำหนดหน้าที่ของผู้รับทุนที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร โดยต้องทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปีติดต่อกันตามระเบียบและเงื่อนไขของรัฐบาลกับมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ผูกพันให้ราชการต้องบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
          3.เป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ไม่น้อยกว่า 3 ปีตามหลักฐานทะเบียนบ้านนับถึงวันสมัคร
          4.เรียนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่จังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตรัง นครศรีธรรมราช พัทลุง พังงา ภูเก็ต กระบี่
          5.ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย สถาบันของรัฐในปีการศึกษา 2552 ตามโควตาพื้นที่โครงการพิเศษต่าง ๆ และการรับตรงที่ได้ยืนยันสิทธิ์กับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทั้งหมด
          การสมัคร
          -สมัครเรียนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางอินเทอร์เน็ตที่
www.md.chula.ac.th/thai
          -สมัครโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.dent.chula.ac.th
          อนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้เปิดสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2552 โดยรับตรงผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้
          คณะครุศาสตร์  
          -โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          -โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในวิชาเอกภาษาเยอรมัน 
          -โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในวิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา 
          -โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
          -โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
          คณะทันตแพทยศาสตร์ 
          -หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) 
          คณะนิติศาสตร์ 
          -โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          คณะนิเทศศาสตร์ 
          -โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          -โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศ  
          คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
          -โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          คณะเภสัชศาสตร์ 
          -โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          คณะรัฐศาสตร์ 
          -โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          คณะวิทยาศาสตร์ 
          -โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          -โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
          -โครงการโอลิมปิกวิชาการ
          -โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
          -โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
          -การรับโดยวิธีพิเศษ  (วพ.) 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
          -โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          -โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
          -โครงการรับนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
          โครงการรับนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สววน.) เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
          คณะเศรษฐศาสตร์ 
          -โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          -โครงการรับนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
          -โครงการศิลปะดีเด่น 
          -โครงการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
          -โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
          คณะสหเวชศาสตร์ 
          -โครงการรับนักเรียนไทยใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
          คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
          -โครงการรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 
          คณะอักษรศาสตร์ 
          -โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          -โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาและวรรณคดีไทย
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

          -โครงการพัฒนากีฬาชาติ 
          ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในโครงการ
          1.โครงการพัฒนากีฬาชาติ
          2.โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
          3.โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
          ผู้สมัครจะต้องดำเนินการดังนี้
          1.สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ที่
http://www.atc.chula.ac.th/  
          2.สมัครเข้ารับการทดสอบวิชา B-GAT และ B-PAT ที่เว็บไซต์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) ที่
http://www.niets.or.th/ถ้าสมัครไม่ครบทั้ง 2 แห่ง จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการทดสอบวิชา B-GAT และ B-PAT
          สนใจดูรายละเอียดการสมัครและกำหนดการรับสมัครได้ที่
http://www.admissions.chula.ac.th 
          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104902 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)
          ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก ฉบับที่ 005 (394)
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์