ส่วนประกอบของคอมพิวเตออร์

รูปภาพของ bancha

วัตถุประสงค์

Foot in mouth  1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์

                   Money mouth  2.  เพื่อให้นักเรียนสามารถรู้หน้าที่การทำงานของส่วนประกอบต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์

                                Smile  3.  เพื่อให้มีทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

             สาระการเรียนรู้ของบทเรียน

           Embarassed แบบทดสอบก่อนเรียน

           Smile บทที่ 1 เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

           Laughing บทที่ 2 เรื่อง โครงสร้างภายในพีซีคอมพิวเตอร์

           Cry บทที่ 3 เรื่อง ขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์ (พีซี)

           Wink สรุป

           Tongue out แบบทดสอบหลังเรียน