เกษตรศาสตร์รับพิเศษนักกีฬาทีมชาติ


           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 24 คณะ 68 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 กันยายน 2551
           คณะที่รับเข้าศึกษา
           1.คณะเกษตร
           2.คณะบริหารธุรกิจ
           3.คณะประมง
           4.คณะมนุษยศาสตร์
           5.คณะวนศาสตร์
           6.คณะวิทยาศาสตร์
           7.คณะวิศวกรรมศาสตร์
           8.คณะศึกษาศาสตร์
           9.คณะเศรษฐศาสตร์
           10.คณะสังคมศาสตร์
           11.คณะสัตวแพทยศาสตร์
           12.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
           13.คณะอุตสาหกรรมเกษตร
           14.คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
           15.คณะเกษตร กำแพงแสน  (วิทยาเขตกำแพงแสน)
           16.คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
           17.คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  (วิทยาเขตกำแพงแสน) หลักสูตร 5 ปี
           18.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
           19.คณะวิทยาการการจัดการ (วิทยาเขตศรีราชา)
           20.คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (วิทยาเขตศรีราชา)
           21.คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
           22.คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
           23.คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
           24.คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
           คุณสมบัติผู้สมัคร
           1.มีสัญชาติไทย
           2.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
           3.มีประวัติ ผลงาน และความสามารถทางกีฬาดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ดังต่อไปนี้
           3.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย
           3.2 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
           4.มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร มีวินัย และยังฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
           5.ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนี้
           5.1 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ
           5.2 ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
           5.3 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
           5.4 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะความผิดทางวินัย
           หลักฐานประกอบการสมัคร
           1.ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมทั้งติดรูปถ่ายในช่องที่กำหนด
           2.หลักฐานรับรองการศึกษา จำนวน 1 ชุด ดังต่อไปนี้
           2.1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่สอบเทียบได้แล้วให้ใช้ระเบียนแสดงผลการศึกษา (รบ.1) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
           2.2 ผู้กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ใช้สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตั้งแต่ภาคแรก จนสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยระบุคะแนนเฉลี่ยสะสม
           3.ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัติผลการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมเป็นผู้รับรอง (ฉบับจริงพร้อมสำเนา)
           4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
           การคัดเลือกเข้าศึกษา
           -มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 กันยายน 2551
           -กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 21 กันยายน 2551
           เงื่อนไขการเข้าศึกษา
           -ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาจะต้องศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
           -ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจพบภายหลังว่าข้อความที่เขียนลงในใบสมัคร หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร หรือการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความเท็จ หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะคัดชื่อออกจากการมีสถานภาพเป็นนิสิตทันที
           -ผู้มารายงานตัวเป็นนิสิตในโครงการนี้แล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้าโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะส่งชื่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อคัดชื่อออกจากการสมัครสอบคัดเลือกส่วนกลาง
           -ผู้ที่มารายงานตัวมีสถานะเป็นนิสิตแล้ว ต้องเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
           สิทธิ์ที่ได้รับ
           -ขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ หรือกีฬามหาวิทยาลัยโลก หรือได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เหรียญใดเหรียญหนึ่งในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ หรือได้รับเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โท และเอก
           -ขณะที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเข้าแข่งขันกีฬาในกีฬาที่ไม่เป็นไปตามข้อแรก จะได้รับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมพิเศษในภาคการศึกษาถัดไป 1 ภาคการศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การส่งเสริมนิสิตที่มีผลงานดีเด่นทางด้านกีฬา
           สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ สำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8772-3
            (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104963 แล้วส่ง SMS มาที่ 42644)  
            ข้อมูล : คอลัมน์ “หาที่เรียนต่อ”นิตยสารเรียนรอบโลก ฉบับที่ 005 (394)
www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์